Πρόταση για Κανονισμό του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την δημιουργία Ευρωπαϊκής Θυρίδας με τίτλο “European Maritime Single Window”

Εγκρίθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και προωθείται για δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, ο προαναφερθείς Κανονισμός.

Κύριος στόχος του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για παροχή πληροφοριών κατά τον ελλιμενισμό πλοίων σε Ευρωπαϊκά λιμάνια.

Η ενιαία Ευρωπαϊκή θυρίδα βασίζεται στην λειτουργία των Εθνικών αντίστοιχων θυρίδων, που θα συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία και θα την πριμοδοτούν.

Προς τούτο, κάθε Κράτος Μέλος, υποχρεούται να ιδρύσει και να λειτουργεί κανονικά την Εθνική θυρίδα και κάθε πλοίο που θα καταπλέει σε λιμάνια του Κράτους Μέλους, θα διαβιβάζει σ’ αυτή άπαξ τα συναφή στοιχεία (όνομα πλοίου, σημαία, ώρα κατάπλου, φορτία κ.λ.π.).

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την δωδεκάτη ημέρα από την δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ρυθμίζοντας το θέμα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την πρόταση του Κανονισμού αυτού μπορείτε να βρείτε στο link: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0278/COM_COM(2018)0278_EN.pdf