Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη ΝΜΑ ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς σε όρους περιβαλλοντικής απόδοσης και ενεργειακής αποτελεσματικότητας και για το λόγο αυτό η Επιτροπή διαθέτει ενεργή πολιτική για τη προώθηση της ΝΜΑ.

Στη δεκαετία του 1990, η ΝΜΑ ήταν το μοναδικό μέσο μεταφοράς το οποίο μπορούσε να ακολουθήσει τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης των οδικών μεταφορών. Στη διάρκεια της περιόδου 1995-2002 η απόδοση ανά τονοχιλιόμετρο αυξήθηκε και για τα δύο μέσα κατά 25%. Η ΝΜΑ μετέφερε το 40% των συνολικά διακινούμενων φορτίων στην Ευρώπη, ενώ οι οδικές το 45%.

Στη βάση των παραπάνω και συνδέοντας την ανάπτυξη της ΝΜΑ που επιτεύχθηκε την περίοδο 1999-2003 με το πρόγραμμα προώθησής της από την Κοινότητα, η Επιτροπή προετοίμασε ένα πρόγραμμα που καθόριζε 14 ενέργειες δράσης για την προώθηση της ΝΜΑ.

Οι τρέχουσες πολιτικές και τα σχέδια δράσης για την προώθηση της ΝΜΑ έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις δράσεις, (α) νομοθετικές, (β) τεχνικές και (γ) λειτουργικές και περιλαμβάνουν επιμέρους μέτρα για την υλοποίηση τους. (Com (2003) 155)

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014) η «Ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής της Ε.Ε. για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 και προοπτικές για το 2020» ήταν το αντικείμενο της επίσημης συνάντησης των υπεύθυνων Υπουργών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της ΕΟΧ. Υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη υιοθετήθηκε η «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία αποτελεί τη βάση για τη περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρώπης μέχρι το 2020.

Τα σημαντικότερα σημεία της Διακήρυξης τα οποία θα αποτελέσουν και τους βασικούς άξονες της Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής για τα προσεχή έτη είναι τα εξής:

  1. Η υποστήριξη του ρόλου της ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή οικονομία και ευημερία.
  2. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
  3. Η αύξηση της απασχόλησης στον ναυτιλιακό κλάδο.
  4. Η ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές.

 

Περαιτέρω η Διακήρυξη δίνει έμφαση στην ανάγκη η ΝΜΑ να παίξει σημαντικότερο ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης αυτής οι Υπουργοί αποφάσισαν την ενίσχυσης της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων της ΝΜΑ προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για καθαρότερα καύσιμα προσδοκώντας ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε Ευρωπαϊκά ναυπηγεία.

Ευρωπαϊκή Πολιτική & Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
2014 - Διακήρυξη Αθηνών «Ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 και προοπτικές για το 2020»
2013 - Γαλάζια Ζώνη, ενιαίος χώρος μεταφορών για την ναυτιλία COM(2013) 510 final
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορώνCOM (2011)144 τελικό
2010 - ΟΔΗΓΙΑ 2010/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ
2009 - Ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνοραCOM (2009) 10 τελικό
Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 COM (2009) 8 τελικό
Δράσεις ενίσχυσης και προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

2006 - Ενδιάµεση ανασκόπηση του προγράµµατος για την προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων COM (2003) 155 τελικό
2004 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά µε τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων COM (2004) 453 τελικό
2003 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόγραµµα για την προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεωνCOM(2003) 155 τελικό
2002 - Ο∆ΗΓΙΑ 2002/6/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών µελών της Κοινότητας
1999 - Η ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη: Μια δυναμική εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των βιώσιμων μεταφορών – Δεύτερη διεθνής έκθεση προόδου, COM(1999) 317 τελικό