Η ΕΕΝΜΑ ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον κύριο φορέα εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα Ευρωπαϊκά δρώμενα συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών προώθησης και ενδυνάμωσης της ΝΜΑ.

Η Ένωση μας στηρίζεται στις αξίες των μελών μας για τη προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, στις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και στοχεύει στην βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των μελών της.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία μίας ισχυρής Ένωσης η οποία στηρίζει την περιφερειακή και εθνική οικονομία και προωθεί τα συμφέροντα των μελών της.
  • Τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του στόλου ΝΜΑ μέσω της ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.
  • Τη συμμετοχή στην ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της ΝΜΑ.
  • Την υιοθέτηση πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών./li>
  • Τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων και δεσμών με την ευρωπαϊκή και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ναυτικές ενώσεις και λοιπούς εταίρους.
  • Την ενημέρωση & εκπαίδευση του ναυτιλιακού κλάδου και των εμπλεκόμενων εταίρων για τα οφέλη της ΝΜΑ.
  • Την καθιέρωση αποτελεσματικών επικοινωνιακών εργαλείων, για την προώθηση της ΝΜΑ και των συνδυασμένων μεταφορών.
  • Τη βελτίωση της εικόνας της ΝΜΑ και τη προσέλκυση ικανών νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
  • Τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και του προσωπικού της ΕΕΝΜΑ για να είναι αποτελεσματικοί διαχειριστές των συμφερόντων των μελών της Ένωσης.