Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Μεταφέροντας το 40% του Ενδοκοινοτικού εμπορίου, η ΝΜΑ είναι μία ζωτικής σημασίας δραστηριότητα για την ΕΕ. Το ενδιαφέρον της Ένωσης για τη συστηματική μετατόπιση ροών από τους οδικούς άξονες στις θαλάσσιες αρτηρίες, ως μέσο για την αποσυμφόρηση των Ευρωπαϊκών δρόμων, τη μείωση των ατυχημάτων και την παροχή περιβαλλοντικά φιλικότερων υπηρεσιών, εντοπίζεται ήδη στη δεκαετία του’ 90. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Επιτροπή διαμόρφωσε πρόγραμμα 14 δράσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΝΜΑ και την βελτίωση των συνθηκών που απέτρεπαν την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε η πρόταση των Κέντρων Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Shortsea Promotion Centers) προκειμένου να προωθηθεί η ενσωμάτωση της δραστηριότητας στην μεταφορική αλυσίδα.

Στη παρούσα φάση λειτουργούν 22 εθνικά Κέντρα Προώθησης υπό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προώθησης (European Shortsea Network – ESN). Το ESN είναι ένα συνεργατικό σχήμα το οποίο διοικείται από τα Κέντρα Προώθησης και ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση της ΝΜΑ σε παν-Ευρωπαϊκό επίπεδο και η πλήρης ενσωμάτωση της στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων προσδιορίζονται από τους ακόλουθους άξονες:

  • Εντοπισμός κοινών προβλημάτων
  • Ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων
  • Υποστήριξη νέων γραφείων ΝΜΑ
  • Προώθηση είτε μεμονωμένα είτε από κοινού των δραστηριοτήτων των γραφείων
  • Συνεργασία με υπάρχοντα όργανα της ναυτιλιακής κοινότητας για τη προώθηση της ΝΜΑ

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης ΝΜΑ (SPC Greece) ιδρύθηκε το 1998 και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΝΜΑ. Στο Κέντρο έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και εφαρμογής των κοινοτικών αποφάσεων σχετικών με την ΝΜΑ σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και λειτουργεί υπό την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης έχει αναλάβει δύο φορές τη προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου συμβάλλοντας κάθε φορά στην ενίσχυση του, ενώ μαζί με το Ισπανικό Κέντρο Προώθησης, εκπροσωπεί το Δίκτυο στο European Sustainable Shipping Forum.

Το Κέντρο συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες του Δικτύου, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου της Διακήρυξης των Αθηνών (Ιούνιος 2014), στην οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ΝΜΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 2012 το Ελληνικό Κέντρο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της ΝΜΑ σε όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες και περιλαμβάνει:

  • Δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης με εμπορικούς εταίρους με στόχο την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων για την καλύτερη ενσωμάτωση της ΝΜΑ στο εγχώριο μεταφορικό δίκτυο.
  • Δράσεις προβολής, διαλέξεις και παρουσιάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή έρευνα μέσω της οποίας αναζητούνται αειφόρες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του στόλου ΝΜΑ.

Το Μάρτιο 2014, ανατέθηκε στο SPC Greece η δημιουργία και λειτουργία της Μόνιμης Γραμματείας του Δικτύου για τρία χρόνια, με κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων των εθνικών γραφείων προώθησης.

Μέλη Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
SPC Map

Πατήστε για να δείτε αναλυτικά