Νέα Οδηγία (ΕΕ) 2019/883, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και παράδοσης αποβλήτων από πλοία.

Στα πλαίσια της Ολομέλειας του European Sustainable Shipping Forum (γνωστού ως ESSF), υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ομόφωνα από τα Μέλη του ESSF, η πρόταση των εκπροσώπων της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), για τροποποίηση / συμπλήρωση της υφιστάμενης από το 2000 αντίστοιχης Οδηγίας (2000/59/ΕΚ), η οποία και καταργείται.

Με τη νέα Οδηγία, την οποία μπορείτε να βρείτε στο link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0883&from=EN, η οποία τίθεται σε εφαρμογή εκατό μέρες από τη δημοσίευση της, δηλ. την 27/7/19, υποχρεώνονται τα Κράτη Μέλη, αφενός να προσαρμόσουν μέχρι 28-6-2021 το εθνικό τους δίκαιο , και αφετέρου να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων των πλοίων στου λιμένες, με βελτίωση της σχετικής διαδικασίας, χωρίς καθυστερήσεις των πλοίων.

Αξίζει να σημειωθούν κάποια βασικά σημεία της Οδηγίας, που αναφέρονται ρητά στις θαλάσσιες μεταφορές πλοίων μικρών αποστάσεων και τα οποία υιοθετήθηκαν μετά από παρεμβάσεις εκπροσώπων της ΕΕΝΜΑ, στο ESSF.

  • Η καταβολή μειωμένων τελών από τα πλoία της “shortsea” ναυτιλίας (προοίμιο πργ 33 και άρθρο 8, πργ 5α)
  • Η διεύρυνση της έννοιας της «τακτικής γραμμής» και η συμπερίληψη σ’ αυτή και των επαναλαμβανομένων διελεύσεων που συνιστούν αναγνωρισμένο χρονοδιάγραμμα
  • Η βελτίωση / διεύρυνση του ορισμού «συχνοί ελλιμενισμοί», δηλ. κατάπλους του πλοίου στον ίδιο λιμένα τουλάχιστον μία φορά ανά δεκαπενθήμερο
  • Η δυνατότητα μη παράδοσης των αποβλήτων, εφόσον το πλοίο παραμένει τουλάχιστον 24 ώρες στο αγκυροβόλιο και διαθέτει επαρκείς χώρους αποθήκευσης αποβλήτων
  • Η εξαίρεση του πλοίου, που «εκτελεί» τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς.

Ανεξάρτητα των ανωτέρω, φρονούμε ότι η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να προωθήσει τις σχετικές διαδικασίες για προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στα δεδομένα της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που αναμφίβολα προσεγγίζει πλέον ουσιαστικά / αποτελεσματικά το θέμα της παράδοσης / παραλαβής, αλλά και επεξεργασίας / διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων, που καταπλέουν στα Ελληνικά λιμάνια.