Εφαρμογή του συστήματος MRV σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Ι. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

α) Γενικές επισημάνσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητα των αποφάσεων ΙΜΟ (Διεθνές επίπεδο), προώθησε και σε περιφερειακό (Ευρωπαϊκό) επίπεδο αντίστοιχο σύστημα MRV, και τελικά υιοθέτησε την 4-12-2014 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/757, για την παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (CO2) για την ναυτιλία.

Η Ένωση μας, εκπροσωπώντας τα πλοία της “Shortsea”, ναυτιλίας κατέβαλε κάθε προσπάθεια με παρεμβάσεις/επιχειρήματα, ώστε ο Κανονισμός αυτός, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής να αφορά πλοία άνω των 5000gt, και επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), να δεσμευτεί ότι σε περίπτωση, που στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ληφθούν διαφορετικές στο θέμα αποφάσεις να υποχρεώνεται αυτή για ανάλογη συμμόρφωση.

Και οι δύο προαναφερθείσες παρεμβάσεις σε συνεργασία και με εκπροσώπους άλλων ναυτιλιακών Χωρών τελικά υιοθετήθηκαν και περιελήφθησαν στον εν λόγω Κανονισμό.

 

 β) Βασικά σημεία/ημερομηνίες:

Τα βασικά σημεία/ημερομηνίες, που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν είναι τα ακόλουθα:

-Πεδίο εφαρμογής: πλοία άνω των 5000gt

-Θέση εφαρμογής του Κανονισμού : 1-1-15

-Υποβολή συναφών στοιχείων στον “Verifier” για κάθε πλοίο και κατάρτιση του οικείου σχεδίου: 31-8-17

-Έναρξη λειτουργίας του συστήματος : 1-1-2018

-Την 30-6-2019, το κάθε υπόχρεο πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο, με το “document certifying the ship’s compliance with the reporting and monitoring obligations”, που θα εκδίδεται από τον “verifier”.

 

γ) Εξαιρέσεις:

O Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα:

-warships

-naval auxiliaries

-Fish catching or processing ships

-wooden ships

-ships not propelled by mechanical means, and

-government ships used for non-commercial purposes

(Σχετική: πργ. 2 άρθρου 2)

Επίσης εξαιρούνται ανεξάρτητα χωρητικότητας από την υποχρέωση υποβολής ανά ταξίδι των στοιχείων αναφοράς τα πλοία εκείνα που:

-Εκτελούν ταξίδια μεταξύ λιμένων της δικαιοδοσίας Κράτους Μέλους, και

-Το κάθε δρομολογημένο πλοίο, που εκτελεί περισσότερα από 300 ταξίδια ετησίως. (Σχετική πργ 2 άρθρου 9)

 

 δ) Μέθοδοι για προσδιορισμό των εκπομπών – Methods for Determining Emissions – Βασικά στοιχεία αναφοράς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος (ANNEX) Ι, τέσσερεις είναι οι μέθοδοι, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και ανάλογα να επιλέγεται μια για κάθε πλοίο για τον υπολογισμό των εκάστοτε καταναλώσεων καυσίμων του, είναι οι ακόλουθες:

  1. Bunker Fuel Delivery Note (BDN) and periodic stock takes of fuel tanks
  2. Banker fuel tank monitoring on board
  3. Flow meters for applicable combustion process, and
  4. Direct emissions measurements

Για πληρέστερη ενημέρωση, δείτε  ANNEX I του αρχικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/757

Επίσης, σημειώνεται, ότι οι καταναλώσεις καυσίμων από “the main engines, auxiliary engines, gas turbines, boilers and inert gas generators”, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της «fuel consumption”.

Η “Fuel consumption” πολλαπλασιάζεται με τον “Emission factor”, ανάλογα με την κατηγορία του καυσίμου.

Οι “Emission factors”, σαφώς προσδιορίζονται στην πργ. Table B. 4 του ANNEX I – Template for monitoring plans , όπου περιλαμβάνονται, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που απαιτούνται για την έκδοση από τον “verifier” του “monitoring plan”, για κάθε πλοίο άνω των 5000gt, που δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις (πργ. γ).

Στο ίδιο Κανονισμό και συγκεκριμένα στο ANNEX II αυτού (template for emissions reports) αναφέρονται όλα τα βασικά στοιχεία/παράμετροι, που πρέπει να περιλαμβάνουν “the emissions reports”, ενώ στο ANNEX III αυτού (template for documents of compliance) αναφέρονται τα στοιχεία, που θα περιλαμβάνει το σχετικό έγγραφο, που θα εκδίδεται από τον “verifier”, και θα υπάρχει στο πλοίο, μετά την 30η Ιουνίου 2019.

Σχετικό με το θέμα επίσης είναι το ANNEX II του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/757.

ε) Βασικά στοιχεία/παράμετροι προσδιορισμού του μεταφερόμενου από το πλοίο φορτίου.

Στον κανονισμό (EU) 2016/1928/ 4-11-16, και ειδικότερα στο άρθρο 3 αυτού γίνεται αναφορά στις παραμέτρους (όγκο (mass) ή μονάδες φορτίου (units cargo)), που ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να καταχωρούνται, μεταξύ και των άλλων απαραίτητων βασικών στοιχείων (fuel consumption (port/sea), transport work (based on actual cargo carried on board), distance travelled and time at sea and in port), στην σχετική αναφορά για την έκδοση του “monitoring plan”.

στ) Υποβολή ετήσιων στοιχείων/αναφοράς

Η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και η υποβολή της γίνεται από την πλοιοκτήτρια εταιρία μετά την έγκριση του “monitoring plan” από τον “verifier” στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), για κάθε πλοίο άνω των 5000gt. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον “verifier” σε περίπτωση τροποποιήσεων/διαφοροποιήσεων μέχρι σε συνεργασία με την πλοιοκτήτρια εταιρία διορθώνουν/διευθετηθούν όλα τα σχετικά σημεία.

Ειδικότερες πληροφορίες για την αρμόδια Δ/νση ή Υπηρεσία της ΕΕ θα σας δοθούν μόλις αυτές ανακοινωθούν.

 η) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (document of compliance on board)

Από τον Ιούνιο του 2019 καθιερώνεται πλέον το προαναφερθέν πιστοποιητικό, το οποίο θα χορηγείται από τον κατά περίπτωση “verifier”, που εξέδωσε και το “monitoring plan” του πλοίου (σχετ. άρθρο 18 Κανονισμού (EU 2015/ 757). Το πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην πργ. 2 του άρθρου 17 του προαναφερθέντος Κανονισμού στοιχεία δηλ. όνομα πλοίου, αριθμό και λιμένα νηολόγησης, πλήρη στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρίας, (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνα, email), πλήρη στοιχεία “verifier”, ημερομηνία/έτος έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού).

Το εν λόγω πιστοποιητικό θα έχει ισχύ 18 μηνών, μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (after the end of the reporting period) (πργ. 3 άρθρου 17 του εν λόγω Κανονισμού) , και θα ανανεώνεται έκτοτε ετησίως  (Annex III, (EU) 2015/757).

θ) Δημοσιότητα στοιχείων

Τα σχετικά στοιχεία για κάθε πλοίο, θα καταχωρούνται σε μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα έχουν πρόσβαση σ’ αυτά μόνο οι αρμόδιες Αρχές των Κ.Μ.

Πέραν αυτού θα εξετάζονται τυχόν άλλα αιτήματα, και ανάλογα θα αποφασίζεται η παροχή ή μη των στοιχείων αυτών.

 

 ΙΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

α) Γενικές επισημάνσεις

Τα τελευταία τέσσερα έτη ξεκίνησε στα πλαίσια της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) και τελικά αποφασίστηκε η καθιέρωση συστήματος MRV, με γνώμονα την μείωση των εκπομπών CO2 των πλοίων, σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Στα πλαίσια αυτών των δεδομένων ήδη συζητείται το όλο θέμα, και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

β) Βασικά σημεία/ημερομηνίες

-Πεδίο εφαρμογής τα πλοία άνω των 5000gt

-Ημερομηνία θέση σε ισχύ συστήματος η 1η – 03 – 2018.

-Υποβολή/έγκριση εντός 2018 του Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), στην αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου

-Έναρξη λειτουργίας του συστήματος η 1η – 1 – 2019

-Υποβολή της ετήσιας αναφοράς στην Αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου

-Έναρξη λειτουργίας του συστήματος η 1η – 1 – 2019

-Υποβολή της ετήσιας αναφοράς στην αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου και ΙΜΟ, (θα σας γνωστοποιηθούν τα πλήρη στοιχεία μόλις ανακοινωθούν)

-Έκδοση από την Αρχή της σημαίας του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (Statement of Compliance – Fuel oil)

γ) Εξαιρέσεις

Το σύστημα δεν εφαρμόζεται στα:

-warships

-naval auxiliaries

-Fish cathing or processing ships

-wooden ships

-ships not propelled by mechanical means, and

-government ships used for non-commercial purposes

Επίσης εξαιρούνται τα πλοία ανεξάρτητα χωρητικότητας από την υποχρέωση υποβολής αναφοράς, που δραστηριοποιούνται στην δικαιοδοσία Κράτους Μέλους.

δ) Μέθοδοι για τον προσδιορισμό των εκπομπών

Οι μέθοδοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ανάλογα να επιλέγεται μια για κάθε πλοίο για τον υπολογισμό των εκάστοτε καταναλώσεων καυσίμων του

  1. a) Method using bunker delivery notes (BDNs)
  2. b) Method using bunker fuel tank monitoring (on board) και
  3. c) Method using flow meters

Σημειώνεται, ότι στην πράξη από πληροφορίες επιλέγονται κατά βάση οι μέθοδοι a) και b):

Επίσης σημειώνεται, ότι οι καταναλώσεις καυσίμων από “the main engines, auxiliary engines, gas turbines, boilers and inert gas generators”, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της “fuel consumption”.

H “Fuel consumption” πολλαπλασιάζεται επίσης με τον “Emission factor”, ανάλογα με την κατηγορία του καυσίμου.

“Emission Factors” αναφέρονται κατά περίπτωση στην παράγραφο 4 του “Sample form of Ship Management Plan to improve Energy Efficiency” (SEEP) “

ε) Βασικά στοιχεία/παράμετροι

Τα βασικά στοιχεία/παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα

-Fuel consumption

-Design deadweight (αντί όγκου ή μονάδων φορτίου).

-Distance travelled (berth to berth)

-Hours underway (ώρες παραμονής στο λιμάνι/δεξαμενή)

στ) Υποβολή ετήσιων στοιχείων/αναφοράς

Όπως σημειώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο έτους 2019, θα γίνει η υποβολή των ετήσιων στοιχείων/αναφοράς από την πλοιοκτήτρια εταιρία μετά την έγκριση του SEEP, στην αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου, και στον ΙΜΟ.

Ειδικότερες πληροφορίες για την αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου και ΙΜΟ θα σας δοθούν, όπως προαναφέραμε μόλις ανακοινωθούν.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο από την Αρμόδια Αρχή, να εξουσιοδοτηθούν προς τούτο οι “Recognized Organizations” δηλ. οι νηογνώμονες, να λαμβάνουν, και να επεξεργάζονται τα σχετικά στοιχεία.

Το θέμα είναι υπό συζήτηση και δεν έχουν ακόμη ληφθεί σχετικές προς τούτο Αποφάσεις.

η) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Statement of Compliance)

Μετά την υποβολή στοιχείων/αναφοράς, και εφόσον δεν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις/επισημάνσεις, θα εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή της σημαίας του πλοίου το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ετήσιας ισχύος.

 θ) Δημοσιότητα στοιχείων

Τα σχετικά στοιχεία για κάθε πλοίο θα καταχωρούνται σε μονάδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), και θεωρούνται «εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Πέραν αυτού θα εξετάζονται τυχόν αιτήματα Κ.Μ, και ανάλογα θα αποφασίζεται η παροχή ή μη των στοιχείων αυτών.

 

Συντάκτης:  Ανδρέας Συρίγος – Σύμβουλος επί των ναυτιλιακών θεμάτων.

Ο κ. Συρίγος συμμετέχει στις σχετικές εργασίες του European Sustainable Shipping Forum και της MEPC-IMO ως εκπρόσωπος της ΕΕΝΜΑ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΝΜΑ:

Tel: +302104526236

Mail: info@shortsea.gr ,   eenma@shortsea.gr