International Convention for the control and management of Ships “Ballast water and sediments” (BWM, 2004)

Η επεξεργασία της Διεθνούς Σύμβασης BWM ολοκληρώθηκε  το 2004. Σύμφωνα με διατάξεις η Δ.Σ. θα ετίθετο σε ισχύ, 12 μήνες, μετά την κύρωση της από 30 χώρες, που θα διέθεταν το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ενώ οι Χώρες που την κύρωσαν υπερέβησαν τον προβλεπόμενο αριθμό , δεν είχε εκπληρωθεί η δεύτερη σημαντική υποχρέωση (35% της παγκόσμιας χωρητικότητας) με αποτέλεσμα η Δ.Σ, να μην τίθεται σε ισχύ.

Με την κύρωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 της Δ.Σ, από την Φιλανδία, ικανοποιήθηκε και η δεύτερη υποχρέωση, αυτής της χωρητικότητας με 35, 144%, θέτοντας τη Δ.Σ σε ισχύ, η οποία μετά από μία μεταβατική περίοδο 12 μηνών τίθεται σε εφαρμογή από 8 Σεπτεμβρίου 2018.

 Εγκατάσταση συστημάτων στα πλοία

Μετά την θέση σε εφαρμογή της ΔΣ, πρέπει να εγκατασταθούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης (BWM systems) στα πλοία χωρητικότητας άνω 400gt.

-Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της πργ. 2.6 της Resolution A. 1088 (28), μετά την 8-9-17, πρέπει να εγκατασταθεί στα πλοία, που δεν εξαιρούνται, το εν λόγω σύστημα μέχρι την πρώτη “renewal survey” ή σε συνδυασμό με το International Oil Pollution Prevention (certificate) που προβλέπεται από το ANNEX I  της MARPOL, και είναι πενταετούς ισχύος.

Στα πλαίσια αυτών των δεδομένων και επειδή και άλλες Χώρες Κ.Μ του ΙΜΟ, προωθούν διαδικασίες για αποδέσμευση του προαναφερθέντος πιστοποιητικού του πλοίου, προωθήθηκε και από το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ ΔΜΑΤ, ανάλογη διαδικασία, και εκδόθηκε, σχετική Υπουργική Απόφαση (Αρ.Πρωτ.: 2323.2-/17423/17).

Εάν το εν λόγω πιστοποιητικό εκδοθεί πχ. την 5-9-17 (λίγο πριν την εφαρμογή της Δ.Σ), τότε η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να γίνει μέχρι την 5-9-2022.

Η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση είναι  ιδιαίτερα σημαντική καθώς δίνεται η δυνατότητα στα Ελληνικής σημαίας πλοία να εγκαταστήσουν το σύστημα μέσα στην προσεχή πενταετία.

Εκκρεμείς προτάσεις για περαιτέρω επέκταση του χρόνου εγκατάστασης των συστημάτων

Η πρόταση της Λιβερίας μέχρι την “Second renewal survey” και η πρόταση της Ινδίας, ICS, BIMCO, INTERTANCO, CLIA, IPTA and WSW, με την οποία ο χρόνος εγκατάστασης των συστημάτων εισηγούνται να συνδυαστεί και με την “commercial availability”, αφού 7000 και πλέον πλοία, δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει το σύστημα.

Αμφότερες οι προτάσεις είναι σε εκκρεμότητα και θα συζητηθούν και πάλι στην επόμενη Σύνοδο της MEPC (71ης) τον Ιούλιο 2017, αν και εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο να υιοθετηθούν/υποστηριχθούν αυτές από την πλειοψηφία των Κ.Μ.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγκατάστασης συστήματος τα ακόλουθα πλοία:

  • Πολεμικά, βοηθητικά, ή άλλα Κυβερνητικά
  • Πλοία, που εκτελούν δρομολόγια η δραστηριοποιούνται στα λιμάνια δικαιοδοσίας Κράτους Μέλους εκτός αν ήθελε άλλως αποφασιστεί από το συγκεκριμένο Κράτος Μέλος, για λόγους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Πλοία, που δεν έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί να φέρουν “ballast water” και
  • Πλοία, που μόνιμα φέρουν “Ballast water”, και δεν το απορρίπτουν.
 Υπάρχοντα συστήματα/τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπάρχοντα συστήματα, που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (G8), είναι εγκεκριμένα από ΙΜΟ και έχουν ήδη εγκατασταθεί στα πλοία δεν ακυρώνονται, αλλά συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με απαιτήσεις/προϋποθέσεις του Κατασκευαστή. Στα πλαίσια της αρχής του “Grand fathering”, που υιοθετήθηκε στον ΙΜΟ (MEPC).

Το σύστημα, παραμένει στο πλοίο όσο υπάρχει και αυτό, και δεν αποσυνδέεται, για να εγκατασταθεί σε άλλο πλοίο της ίδιας ή άλλης εταιρίας, εφόσον το συγκεκριμένο πλοίο ήθελε οδηγηθεί σε διάλυση.

 Νέα συστήματα/τεχνικές προδιαγραφές 

Οι κατευθυντήριες Οδηγίες G8, (τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων), αναθεωρήθηκαν, και ονομάσθηκαν G9.

Οι βελτιωμένες αυτές τεχνικές προδιαγραφές, θα αποτελέσουν την βάση κατασκευής των νέων συστημάτων.

Ήδη αποφασίστηκε (MEPC, Σύνοδο 70η ) από 28 Οκτωβρίου 2018 να τεθούν σε ισχύ οι νέες εγκρίσεις για τα νέα συστήματα, και η 28η Οκτωβρίου 2020, να είναι η ημερομηνία εγκατάστασης αυτών στα πλοία.

Οι σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες θα μετατραπούν σε υποχρεωτικό Κώδικα “Code for approval of ballast management systems” στα πλαίσια της εφαρμογής.

Προτάσεις για εξαίρεση εφαρμογής της BWM

Στην 70η Σύνοδο της MEPC κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες κατ’ αρχή συζητήθηκαν, όμως αποφασίστηκε στην επόμενη Σύνοδο MEPC (Ιούλιο 2017) να επανέλθουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Πρόταση Δανίας, INTERFERRY, Καναδά και Σιγκαπούρης  

Μηχανισμός εντοπισμού “the same risk area” μεταξύ δύο ή και περισσότερων γειτονικών χώρων, εφόσον διαπιστώνεται, ότι τα συστατικά της θάλασσας, είναι τα ίδια και δεν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς με το θαλάσσερμα επικίνδυνων μικροοργανισμών.

Πρόταση Βραζιλίας 

Μη υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος σε πλοίο, που δραστηριοποιείται στην επικράτεια Κ.Μ, και εκτελεί διεθνή πλου για εκτέλεση εργασιών επισκευής/μετασκευής.

Πρόταση Ινδίας

Για έγκριση λειτουργίας BWM Boat, για μεταφορά θαλάσσιου έρματος στα πλοία.

 Αναθεώρηση Κανονισμού Β – 3 και ΔΣ BWM (Ballast Water Management of Ships)

Τόσο για την αναθεώρηση του προαναφερθέντος Κανονισμού, όσον και για την αναθεώρηση της ΔΣ BWM, συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί ο Οδικός Χάρτης (Roadmap) με την διαδικασία τριών σταδίων.

-Συλλογή

-Ανάλυση δεδομένων

-Αναθεώρηση

ΗΠΑ – Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ακτοφυλακής

Στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2016, εγκρίθηκαν τρία μόνο συστήματα διαχείρισης θαλασσίου έρματος (δύο με τεχνολογία UV, και ένα με τεχνολογία electo-chlorination).

Κατά πληροφορίες άλλα 21 συστήματα, έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και αναμένουν τις σχετικές εγκρίσεις.

Οι Κανονισμοί, που έχουν εκδοθεί από την USCG, αποκτούν την χρήση μιας από τις εγκεκριμένες μεθόδους και περαιτέρω το σύστημα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή.

Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο σύστημα, ο Πλοιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης παράτασης ημερομηνίας συμμόρφωσης.

Η χρονική διάρκεια των παρατάσεων θα βασίζεται, αφενός στη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων συστημάτων, και αφετέρου στα αναλυτικά πλάνα εγκατάστασης τους.

Σε περίπτωση που στο πλοίο έχει ήδη εγκατασταθεί ένα άλλο σύστημα το οποίο διαθέτει έγκριση τύπου από τον ΙΜΟ, αλλά όχι από την USCG, το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία συμμόρφωσης του πλοίου.

Εάν υπάρχουν διαθέσιμα εγκεκριμένα συστήματα από την USCG, δεν είναι αποδεκτό να εγκαθίσταινται στο πλοίο σύστημα, που έχει ήδη εγκριθεί από τον ΙΜΟ.

Ανεξάρτητα των ανωτέρω, μετά την 1-1-2021 η USCG, δηλώνει, ότι δεν σκοπεύει περαιτέρω να χορηγήσει απαλλαγές.

Για το λόγο αυτό οι  πλοιοκτήτες/διαχειριστές των πλοίων πρέπει ανάλογα να προγραμματίσουν, και να συμμορφωθούν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία συμμόρφωσης (πενταετία).

 

Συντάκτης:  Ανδρέας Συρίγος – Σύμβουλος επί των ναυτιλιακών θεμάτων.

Ο κ. Συρίγος συμμετέχει στις σχετικές εργασίες του European Sustainable Shipping Forum και της MEPC-IMO ως εκπρόσωπος της ΕΕΝΜΑ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΝΜΑ:

Tel: +302104526236

Mail: info@shortsea.gr ,  eenma@shortsea.gr