Δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου» – Marine LNG Network

Newmoney, 29 Μαίου 2017

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου» υπεγράφη σήμερα με στόχο την ομαλή και ταχεία ένταξη του ΥΦΑ-LNG στο σύνολο των ναυτιλιακών καυσίμων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης αειφόρων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών πρόωσης για τη θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, μέσω της ανάληψης δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των δημόσιων φορέων όσο και του ευρύτερου κοινού.

Υπέγραψαν οι Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ΕΚΦΝ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, BV, DNV-GL, LR, RINA, BUNKERNET, EUROPA VENTURE, ΕΛΙΝΤ, ΕΚΕΤΑ. HEMEXPO, ΕΛΙΜΕ, Ο.Λ.ΒΟΛΟΥ

«Το MARINE LNG Network αποτελεί μία πρωτοβουλία συστηματικής συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΥΦΑ, φορέων της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της αγοράς ΥΦΑ κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αειφορίας της ναυτιλίας μέσω της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη σημαντική μείωση των εκπομπών όπως τα SOx, NOx, CO2 και τα σωματίδια (PM)» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΝΜΑ.

Βασικές επιδιώξεις του Δικτύου είναι η παρακολούθηση και εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας σε Διεθνές και εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή των συναφών αποφάσεων, η ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ, ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς και η συμβολή σε θέματα εκπαίδευσης, ασφάλειας και έρευνας.

Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ Χαράλαμπος Σημαντώνης κατά τη διάρκεια της Υπογραφής του Πρωτοκόλλου ανέφερε: «Οι μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς δημιουργούν το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας. Οι προκλήσεις προσαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά για τα πλοία της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Μέσω της συνεργασίας των φορέων στοχεύουμε στη δημιουργία γνώσης, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και στη κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου ο πλοιοκτήτης shortsea να έχει στη διάθεση του γνώση για τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Το Marine LNG Network πιστεύω ότι θα καλύψει και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπληρώσει το έλλειμμα πληροφόρησης για το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο που υπάρχει στην Ελλάδα».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΒ και Γενικός Γραμματέας της ΕΛΙΜΕ, Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος τόνισε ότι η σημασία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου για την ελληνική λιμενική βιομηχανία είναι πολύ μεγάλη γιατί μεταξύ των άλλων προωθεί τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και συμβάλλει στη κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ και ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων του αναλαμβάνει εξαμελής Συντονιστική Επιτροπή.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Δικτύου είναι η πραγματοποίηση συναντήσεων με Υπουργεία και λοιπούς φορείς που άμεσα και έμμεσα σχετίζονται με το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο.

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/324085-dimiourgia-%C2%ABnaitiliakou-diktiou-fisikou-aeriou%C2%BB-marine-lng-network