Στις 31/12/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός Ε.Ε. 1257/2013 για την ανακύκλωση των πλοίων, που στόχο έχει την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών αποσυναρμολόγησης μέσω της  υιοθέτησης κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν στη ασφάλεια στο χώρο εργασίας  και προτύπων για τη φιλική προς το  περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων. Σε Διεθνές επίπεδο σχετική είναι η Δ.Σ. Hong Kong, εκτός  της Σύμβασης της Βασιλείας (22/3/1989), η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020.

Η Ελλάδα, κατέχοντας  μία από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, είναι σκόπιμο να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για την ύπαρξη και τη λειτουργία μονάδων διάλυσης πλοίων, οι οπoίες θα έχουν αδειοδοτηθεί και θα πληρούν τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται, τόσο σε Διεθνές, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων η ΕΕΝΜΑ προέβη σε σειρά ενεργειών:

  • Ενημερώνοντας τους συναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για τις νέες απαιτήσεις και ζητώντας να πληροφορηθεί για τις μονάδες εκείνες, που έχουν αδειοδοτηθεί για τη διάλυση πλοίων στη χώρα μας και την δυναμικότητα τους
  • Καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν  την άρση των  όποιων νομικών θεμάτων και προβλημάτων σχετικών με τις διατάξεις του άρθρου 16 και 43 Ν. 3325/2005 και 4155/2013 αντίστοιχα ώστε:

-Οι υπάρχουσες ναυπηγικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να μπορούν να αδειοδοτηθούν προκειμένου να δραστηριοποιηθούν και στον τομέα αυτό

-Να αδειοδοτηθούν νέες μονάδες, ικανές να δεχθούν πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας

  • Ζητώντας να πληροφορηθεί για το ποιες είναι οι αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα πλαίσια εφαρμογής του προαναφερθέντος Κανονισμού.