Επιβολή Φ.Π.Α. στις εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής , επισκευής και συντήρησης

Στις 18-1-16 τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο 148 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για την επιβολή Φ.Π.Α. 24% στις εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης, αλλά και στα καύσιμα, λιπαντικά και εφόδια πλοίων, για τα πλοία που δεν εκτελούν ανοιχτή ναυσιπλοΐα. Με την επιβολή του Φ.Π.Α. η ακτοπλοΐα και η shortsea ναυτιλία δέχτηκαν αναμφίβολα σημαντικό πλήγμα.

Το κόστος από την επιβολή Φ.Π.Α., εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στον Ναυπηγοεπισκευαστικό Κλάδο, επιβαρύνει και τη shortsea ναυτιλία, αφού αυξάνει σημαντικά τους ναύλους και επιβαρύνει αντίστοιχα τα σχετικά φορτία και κατεπέκταση το μόνιμο πληθυσμό των νησιών.

Η ΕΕΝΜΑ , σε συνεργασία με το ΝΕΕ και άλλες Εφοπλιστικές Ενώσεις (ΣΕΕΝ, Πορθμείων, Ρ/Κ), με συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις, επικαλούμενη και σχετικά στοιχεία άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ (Κύπρος μηδενικό Φ.Π.Α, Κροατία 3%, Μάλτα 6%), καταβάλει προσπάθειες  για να γίνει αντιληπτή η ανάγκη εξάλειψης ή μείωσης του ποσοστού του Φ.Π.Α.

Στα πλαίσια έντονων πιέσεων έγιναν κάποια θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:

  • Τροποποιήθηκε ο Τελωνειακός Κώδικας (αρθρ. 104) με σκοπό την δημιουργία Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων στα ναυπηγία, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, μονάδες κ.λ.π., για την απαλλαγή εντός αυτών του Φ.Π.Α., όμως ουδέποτε εκδόθηκε η προβλεπόμενη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, για καθορισμό κριτηρίων/προϋποθέσεων και αντιμετώπιση του θέματος.
  • Εκδόθηκε η ΠΟΛ 1177/19-9-18-ΦΕΚ 4420Β, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα και στη συνέχεια η τροποποιητική αυτής ΠΟΛ 1240/31-12-18 – ΦΕΚ 5889Β, με την οποία και έγιναν και κάποιες μεμονωμένες βελτιώσεις όπως: Αποδοχή πρότασης ΕΕΝΜΑ, σε ότι αφορά το ποσοστό καθορισμού εκτέλεσης πλόων ανοιχτής ναυσιπλοΐας , που μειώθηκε τελικά κατά 10 μονάδες (από 70% σε 60%), με σκοπό τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού πλοίων, την απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιών στην ανοιχτή θάλασσα με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (ΑΙS) και για τα υπόλοιπα πλοία με ενημέρωση οικείων Λιμενικών Αρχών κατά τον κατάπλου των πλοίων κ.λ.π.

Η ΕΕΝΜΑ συνεχίζει τις προσπάθειες στο θέμα αυτό, με σκοπό να γίνουν αντιληπτές οι σχετικές συνέπειες και, έστω και με καθυστέρηση,  να υπάρξει εξάλειψή ή μείωση του Φ.Π.Α.