Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5232/7  7-1-16 Πειρατεία – Διαβίβαση Πληροφοριακού Υλικού
 5233/8  11-1-16 Διαβίβαση Έκθεσης Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
 5234/13  12-1-16 ΕΕ/Ρωσία – Παράταση εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων
 5235/26  18-1-16 ΥΝΑΝΠ / Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/93/ΕΕ για τον Ναυτιλιακό Εξοπλισμό
 5236/28 18-1-16 ΙΜΟ / IMSBC Code – Σύσταση για την εισαγωγή στο ναυλοσύμφωνο όρου για την δυνατότητα επαλήθευσης εκ μέρους του πλοίου των χαρακτηριστικών του φορτίου πριν την έναρξη της φόρτωσης
 5237/37 21-1-16 Εφαρμογή ΠΔ 1/2016 (ΦΕΚ 1 Α) – Δημοσίευση Π.Δ.
 5238/69 9-2-16 Ιός Zika – Δημοσίευση Ανακοίνωσης Ακτοφυλακής των ΗΠΑ
 5239/78 15-2-16 Αναθεωρημένες Οδηγίες για πλοία προς ανακύκλωση
 5240/81 16-2-16 Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Πινάκων “POOL OF VESSELS” του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
 5241/86 17-2-16 Δημοσίευση Υ.Α. – Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας
 5242/106 25-2-16 Έκθεση Ευρ. Επιτροπής για την πρόοδο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και της Οδηγίας 2009/15/ΕΚ σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς Επιθεώρησης και Ελέγχου Πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
 5243 3-3-16 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 16 ή 23 Μαρτίου 2016
 5244/136 8-3-16 Διευθύνσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων
 5245/150 17-3-16 ΥΝΑΝΠ / Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ (Π.Δ. 88/2015) για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
 5246 18-3-16 Σύγκληση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 23η Μαρτίου 2016
 5247/179  31-3-16 Ενημέρωση για την αύξηση των μέτρων ασφαλείας – ελέγχων από τις Αρμόδιες Αρχές στο λιμένα του Νοβοροσίσκ
 5248/184  31-3-16 Παράταση ισχύος των προσωρινών επισκευαστικών θέσεων στο Κεντρικό λιμάνι
 5249/202  7-4-16 Δημιουργία ιστοσελίδας για τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ)
 5250/204  7-4-16 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα χρηματοδοτικής πληροφόρησης / χρονοναυλώσεις
 5251/208  8-4-16 Εφαρμογή ΠΔ 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α) – Έγκαιρη αντικατάσταση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητα από Έλληνες ναυτικούς
 5252/216  13-4-16 Παράταση ισχύος της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρ. 25 του Ν.27/1975
 5253/223  14-4-16 ΙΜΟ – Επιδημία ιού Zika
 5254/224  14-4-16 Κοινοποίηση δέσμης νομοθετικών πράξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)
 5255/229  15-4-16 Υλοποίηση των διατάξεων του ΠΔ 11/2016 (Α΄22) από Α.Ο που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 4113.311/01/2013 (Β΄3049) “Πρότυπη Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Α.Ο υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρίες αυτών”
 5256/233  18-4-16  Ανάκληση ορισμού της εταιρίας “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” με Δ.Τ “RADIO MARINE ELECRONICS” ως εκκαθαρίστριας αρχής Ραδιοεπικοινωνιακών Λογαριασμών Ελληνικών Εμπορικών πλοίων με κωδικό αναγνώρισης (AAIC) GR18
 5257/292  17-5-16  Δημοσίευση ΠΔ 54/2016 (Α΄ 88) “Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση ΠΔ 141/2014 (Α΄ 232)”
 5258/230  20-5-16  Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας / Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (Entry Summary Declaration – ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας
 5259/235  24-5-16  Επιδημία του ιού Zika
 5260/238  24-5-16  Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας / Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους
 5261/317  2-6-16  Λειτουργία των Δημοσίων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων κατά τους θερινούς μήνες
 5262/320  2-6-16  ΕΕ/ Οδηγία 2015/559/ΕΕ για τον Ναυτιλιακό Εξοπλισμό – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
 5263/321  2-6-16  USCG / Ναυτιλιακή Αγγελία σχετικά με την ανακοίνωση ανάκλησης συσκευών SafeLink EPIRBs από την κατασκευάστρια εταιρεία Kannad Marine
 5264/328  2-6-16  UKHO / Οδηγός αναγνώρισης μη γνήσιων ναυτικών χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσεων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου
 5265/339  8-6-16  Αύξηση εισφοράς υπέρ Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)
 5266/341  14-6-16  ΙΜΟ/Πρακτικές συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή επαλήθευσης μεικτής μάζας εμπροευματοκιβωτίων
 5267/345  14-6-16  ICS – International Shipping Conference (Λονδίνο, 7-9-16)
 5268/350  14-6-16  Δημοσίευση ΠΔ 54/2016 (Α΄ 88) “Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση ΠΔ 141/2014 (Α΄ 232) – Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. από αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα)
 5269/351  14-6-16  Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2016
 5270/355  22-6-16  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο Κράτους λιμένα (Port State Control) έτους 2015
 5271/367  1-7-16  Τροποποιήσεις στον Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC), 2006
 5272/377  6-7-16  IMO – Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα GALILEO
 5273/382  7-7-16  ΕΕ/Ρωσία – Παράταση εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων
 5274/392  12-7-16  Αντικατάσταση πτυχίων Ναυκλήρων και Ναυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΣ/STCW (Manila 2010)
 5275/406  20-7-16  Δημοσίευση Υ.Α. “αντικατάσταση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας”
 5276/417  28-7-16  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) για το έτος 2015
 5277/431  2-8-16  Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIS) ως προς την συμμόρφωση των πλοίων με την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006)
 5278/434  4-8-16  Δημοσίευση ΠΔ 74/2016 (Α΄ 137) «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών,1978» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α’2), όπως αυτή τροποποιήθηκε
 5279/439  9-8-16  Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων έτους 2016 – Συλλογή στοιχείων Ελλήνων ναυτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/Πλοιάρχων-Μηχανικών
 5280/440  9-8-16  Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) ως προς τον έλεγχο των διαδικασιών διασφάλισης των φορτίων (Cargo Securing Arrangements) από το Tokyo MoU
 5281/444  9-8-16  Ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ σε πλοία ελληνικής σημαίας
 5282/465  1-9-16  Απογραφή Ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2016
 5283  2-9-16  2016 Motorways of the Sea workshop
 5284/467  7-9-16  Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων έτους 2016 –Συλλογή στοιχείων Ελλήνων ναυτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων – Μηχανικών
 5285/468  7-9-16  Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου
 5286/482  7-9-16  Δημοσίευση Υ.Α. 2233.1-34/68860/2016 ¨Οργάνωση, λειτουργία, σύνθεση, διάρκεια θητείας και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Αντιστοιχίας των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών
 5287/484  7-9-16 Εκπρόθεσμη έκδοση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR)
 5288/505  12-9-16 Πιστοποίηση ΚΕΣΕΝ ERM-ERS
 5289/507  12-9-16 Θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διαχείριση και τον Έλεγχο Θαλασσίου Έρματος και Ιζημάτων των Πλοίων (Δ.Σ. BWM 2004)
 5290  27-9-16 Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – EU Border and Coast Guard
 5291/533  27-9-16 Αποδοχή Τροποποιήσεων της ΔΣ MARPOL
 5292  28-9-16 EU NAVFOR MED / Operation “SOPHIA” – Radio Navigational Warning
 5293/551  3-10-16 Τροποποίηση –Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄τάξης και Μηχνικών Γ΄ τάξης Ε.Ν της ΑΕΝ/Ασπροπύργου – Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν, για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ σύμφωνα με το άρ. 16 του ΠΔ 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5294/588  4-10-16 Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Πινάκων “POOL OF VESSELS” του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
 5295/559 5-10-16 Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου
 5296/565 6-10-16 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β΄ 412
 5297/566 6-10-16 Ενημερωτικό έγγραφο Ακτοφυλακής ΗΠΑ
 5298 11-10-16 Οδηγίες εφαρμογής Κανόνα “IFRS 16 Leases” των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοδοτικής Πληροφόρησης
 5299/584 14-10-16 Διατύπωση απόψεων επί προσχεδίου διατάξεων τροποποίησης – συμπλήρωσης του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO MLC, 2006) – Διενέργεια Διαβούλευσης
 5300 24-10-16 CEF – Χρηματοδοτήσεις 2016, αναφορικά με τους Θαλάσσιους Διαδρόμους (MOS)
 5301/604 24-10-16 Αντικατάσταση του Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα “Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων – Τήρηση αρχείου”
 5302 25-10-16 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
 5303 25-10-16 Διαβίβαση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος SafeSeaNet
 5304 9-11-16 Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων “1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών – Ναυλοσύμφωνο” του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1151184 ΕΞ 2016/20-10-2016 ΕΔΥΟ
 5305/640 10-11-16 Επικαιροποίηση εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος SafeSeaNet
 5306/644 11-11-16 Έναρξη εφαρμογής διαδικασιών εγχειριδίου διαδικασιών SafeSeaNet
έκδοση 3.0
 5307-660  18-11-16 Μεταβατική περίοδος έναρξης εφαρμογής διαδικασιών εγχειριδίου διαδικασιών SafeSeaNet έκδοση 3.0
 5308  30-11-16 ICS – P&I Club εκστρατεία ενημέρωσης των ναυτικών για τη βελτίωση της “hazard awareness” επί των πλοίων
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.