Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές Αξιωματικών και Κατώτερου πληρώματος, που υπηρετούν σε πλοία

Το θέμα της παρακράτηση φόρου στις αμοιβές Αξιωματικών και Κατώτερου πληρώματος απασχολεί κατά καιρούς τα Μέλη της Ένωσης, και για τον λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να παρέχουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και να  ενημερώσουμε σχετικά τους όποιους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν, 4172/2013 στις αποδοχές που λαμβάνουν οι Αξιωματικοί και το Κατώτερο πλήρωμα, που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού ναυτικού γίνεται παρακράτηση 15% και 10% αντίστοιχα.

Στα πλαίσια οδηγιών και εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ 1072/31-3-15 και ΠΟΛ 1084/8-4-15 αντίστοιχα) και των οποίων αντίγραφα σας αποστείλαμε με τις Αριθμ.. 5168/225/3-4-15 και 5171/246/14-4-15 εγκυκλίους ΕΕΝΜΑ.

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω εγκυκλίων Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνουμε τα ακόλουθα σε ότι αφορά στο υποκείμενο, που διενεργεί την παρακράτηση φόρου στην κάθε περίπτωση, καθώς και τους υποκείμενους σε παρακράτηση:

α. Πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές

Η παρακράτηση διενεργείται:

i) Αν η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι ημεδαπή, από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία.

Αν η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι αλλοδαπή, από την διαχειρίστρια εταιρεία στην

Ελλάδα

ii) Τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, όσο και σε φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής.

β.Πλοία με ξένη σημαία, που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, και η διαχείριση τους γίνεται από την Ελλάδα.

Οι αποδοχές, που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος (Αξιωματικοί, Κατώτερο πλήρωμα) οι οποίοι εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

 γ.  Πλοία είτε με ελληνική, είτε με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (Αναφέρεται μόνο σε πλοία δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές της ημεδαπής).

Η παρακράτηση διενεργείται:

i)Από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες.

ii) Τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, όσο και σε φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής.

Επισημαίνεται, ότι αλλοδαπά πληρώματα εμπορικών πλοίων που δεν έχουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα (περιπτώσεις a και c  του παρόντος), υποχρεούνται να δηλώσουν στην φορολογική διοίκηση τις αποδοχές τους αυτές και να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1283/30-12-13 Απόφαση ΓΓΔΕ(ΦΕΚ3387Β/2013)

ΕΕΝΜΑ