Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
4687/632 2/1/2012 Τουρκία – Κανονισμός για την ποιότητα των καυσίμων
4688/7 9/1/2012 Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΚΝΕ για το έτος 2012
4689/10 11/1/2012 Υποβολή Ετήσιων Στοιχείων Δραστηριότητας Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Εταιριών
4690/11 11/1/2012 ΕΕ/Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
4691/13 11/1/2012 ΤΑΝΠΥ – Καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ
4692/70 23/1/2012 Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου της 18ηςΙανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011
4693/68 24/1/2012 ΕΕ/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T)
4694/75 24/1/2012 Δημοσίευση Ν.4033/2011
4695/78 26/1/2012 Ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις
4696/90 2/2/2012 Ποινικές κυρώσεις για ρύπανση
4697/90 2/2/2012 Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας για επιθεωρήσεις πλοίων
4698/83 3/2/2012 ENSA/Σύναψη συμβάσεων για τη προμήθεια υπηρεσιών αντιρρυπαντικών σκαφών σε ετοιμότητα
4699/85 3/2/2012 Κανονισμός (Ε.Ε) αριθ. 56/2012 – Απόφαση (Ε.Ε) αριθ. 2012/35/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2012, για τροποποίηση της Απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ
4700/98 3/2/2011 Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Α΄ ετών Σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου Ακαδημαϊκών ετών 2008-2010, Α.Π. 4-5-6
4701/102 7/2/2012 Διαβίβαση της αριθ. MEPC.194 (61)/01-10-2010 Απόφασης (Resolution) ΙΜΟ – Αποδοχή Τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου 1997 το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία (1973) MARPOL, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένος τύπος του Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα – ΔΠΠΡΑ)
4701 3/2/2012 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 14η ή 21η Φεβρουαρίου 2012
4702/109 7/2/2012 Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
4703/114 8/2/2012 Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011
4704/115 8/2/2012 Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρ. 11 του Ν.3943/31-3-11 (ΦΕΚ 66 Α) & παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
4705/117 13/2/2012 ΕΕΕ – Εκλογή νέου ΔΣ / Απολογισμός 2011
4707/135 15/2/2012 ΙΜΟ – Οδηγίες για ασφαλή φόρτωση Nickel Ore
4708/142 16/2/2012 Επιδότηση άσκησης α’ ετών σπουδαστών ΑΕΝ
4709/134 16/2/2012 ΕΕ Τροποποίηση Οδηγίας 96/98 για Ναυτιλιακό Εξοπλισμό
4710/133 16/2/2012 ISF on Board Training Record Book for Engine – Discount Form
4711/149 17/2/2012 Παρακράτηση φόρου από μισθούς
4712/136 17/2/2012 EE – IRAN
4713 23/2/2012 ΕΕΝΜΑ – Εκλογή νέου ΔΣ
4714 24/2/2012 Public consultation on Maritime State aid guidelines
4715/151 29/2/2012 ΠΔ 11/2000
4716/158 29/2/2012 Τροποποιήσεις Παρ. Ι MARPOL
4717/159 29/2/2012 Εγκατάσταση Συστήματος Ειδοποίησης Φυλακής Γέφυρας
4718/161 29/2/2012 Υπόθεση C 537/11- Μείωση Καυσίμων Πλοίων σε Θείο
4719/173 29/2/2012 ΕΕΕ – Χορηγία 30.000 ευρώ
4720/193 12/3/2012 Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
4721/194 12/3/2012 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
4722/197 12/3/2012 Έκδοση βεβαιώσεων για εταιρία εισηγμένων στο ΧΑ
4723/187 13/3/2012 ΝΑΤΟ SHIPPING CENTER
4724/198 13/3/2012 Παράταση υποβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών
4725 14/3/2012 Διατάξεις ΙΜΟ που τίθενται σε εφαρμογή το 2012
4725/207 19/3/2012 ΥΠΑΑΝ – Σήμανση ημερομηνιών επί φωτιστικών σημάτων κινδύνου
4726/188 19/3/2012 Εισφορές πλοιοκτήτη υπέρ ΝΑΤ
4727/211 10/3/2012 ΗΠΑ – ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ – Asian Gypsy Moth
4728/212 19/3/2012 Συστήματα Φυλακής Γέφυρας
4729/213 19/3/2012 Αυστραλία – Νομοθεσία για ρυπάνσεις
4730/215 19/3/2012 Y.O. – Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου αλληλεγγύης 2012-2014
4731/217 21/3/2012 Πλοηγικά δικαιώματα – Αναπροσαρμογή
4732/225 23/3/2012 Ανακοίνωση Ινδικού Υπουργείου Ναυτιλίας
4733/226 23/3/2012 Εκδόσεις Βιβλίων
4734/232 28/3/2012 Ένοπλοι φρουροί σε πλοία με Ελληνική σημαία
4735/240 4/4/2012 Hull War Risk Insurance
4736/241 4/4/2012 Διευθύνσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων
4737/242 4/4/2012 Αναγνώριση υπηρεσίας ναυτικών εργαζομένων σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις
4738/244 4/4/2012 Αναδιοργάνωση Πλοηγικής υπηρεσίας
4739/245 5/4/2012 ΕΕ – ΣΥΡΙΑ – Περιοριστικά Μέτρα
4740/246 5/4/2012 ΕΕ – ΙΡΑΝ – Περιοριστικά Μέτρα
4741/252 10/4/2012 Θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας
4742/254 10/4/2012 Αίγυπτος – Έλεγχος όπλων
4743/257 10/4/2012 Παράταση για ληξιπρόθεσμα χρέη
4744/279 26/4/2012 Αναφορές IMB Piracy Reporting Centre (PRC)
4745/280 2/5/2012 Κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου
4746/286 2/5/2012 Διεθνής άσκηση NIREAS 2012 αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
4747/290 3/5/2012 ΕΕΕ – Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4748/292 3/5/2012 Διευθύνσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων
4749/283 3/5/2012 ΕΕ/Συρία – Απόφαση Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
4750/284 3/5/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε πλοία υπό ελληνική σημαία
4751/297 14/5/2012 Διαγωνισμός για την ανάδειξη θαλάσσιου μεταφορέα για τη μεταφορά στρατιωτικών υλικών και εφοδίων των Ε.Δ. από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα
4752/305 15/5/2012 Επιβολή ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιριών που έχουν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα
4753/306 15/5/2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011
4754/314 18/5/2012 1ο Διεθνές Φόρουμ στις μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο
4755/316 22/5/2012 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές την 17η Ιουνίου 2012
4756/317 24/5/2012 Παιδικές κατασκηνώσεις 2012
4757/307 28/5/2012 Πειρατεία – Αγγελία προς ναυτιλλομένους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου
4758/308 28/5/2012 Πειρατεία – IMB Piracy Reporting Centre (PRC)
4759/311 28/5/2012 Μέτρα Γεωργίας κατά της Αμπχαζίας
4760/312 28/5/2012 Γνωστοποίηση στοιχείων πληρωμής ειδικού τέλους άρ. 4 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) περί “Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία & άλλες διατάξεις”
4761/315 28/5/2012 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
4762/321 28/5/2012 Κένυα / Οδηγίες για τον έλεγχο των ιδιωτών ενόπλων φρουρών, των όπλων και του λοιπού εξοπλισμού ασφάλειας
4763/324 28/5/2012 Ελληνική Συνεισφορά στο Ερωτηματολόγιο της Ευρ. Επιτροπής (DG COMP) για τις Κατευθυντήριες Γραμμές στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών – (Consultation on Review of the Community Guidelines on State Aid to Maritime Transport – Greek Contribution)
4764/329 28/5/2012 Συρία – Εκτελεστικός Κανονισμός Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
4765 15/6/2012 Ιστοσελίδα EENMA – www.shortsea.gr
4766/362 15/6/2012 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρ. 8 του άρ. 3 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-12) όπως ισχύει
4767/375 25/6/2012 Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)
4768/376 26/6/2012 ΕΕ/Συρία – Κανονισμός Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
4769/382 26/6/2012 Εφαρμογή των διατάξεων του άρ.12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-11), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας
4770/384 26/6/2012 Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης “Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
4771/387 28/6/2012 Port State Control – Paris MOU and Tokyo MOU – Στοχευμένη Εκστρατεία Ελέγχου των Συστημάτων Πυρασφάλειας (Fire Safety Arrangements) των πλοίων
4772/390 29/6/2012 Δημοσίευση ΠΔ 80/2012 περί Χορήγησης Γονικής Άδειας σε εργαζόμενους σε υπό Ελληνική σημαία πλοία
4773/395 2/7/2012 Διενέργεια Ναυτικών Ασκήσεων από ΣΥΡΙΑ – Δέσμευση θαλάσσιας περιοχής
4774/396 2/7/2012 EE-MARCO POLO II – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
4774/398 4/7/2012 SAFESEANET – Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 2009/16/ΕΚ και 2009/17/ΕΚ – Έγκαιρη και ορθή υποβολή αναγγελιών
4775 13/7/2012 Συνάντηση Μελών ΔΣ/ΕΕΝΜΑ με Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κων/νο ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ  –  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4776/404 19/7/2012 Δημοσίευση ΠΔ 78/2012 – Τροποποίηση ΠΔ 49/2005, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων
4777/418 19/7/2012 EE/Λιμενική Πολιτική – Έρευνα Επιτροπής για την ποιότητα των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και την αποδοτικότητα των Ευρωπαϊκών λιμένων
4778/429 20/7/2012 ICS/ISF International Shipping Conference (Λονδίνο 12-13/9/12)
4779/437 20/7/2012 EE – Δημοσίευση του Κανονισμού 530/2012 για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους
4780/439 20/7/2012 INMARSAT / Public Correspondence – Αυξήσεις στα τιμολόγια δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
4781/450 26/7/2012 Δικαιολογητικά φυσικών προσώπων που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα / Προθεσμία υποβολής
4782/452 27/7/2012 EE/Συρία – Απόφαση Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας
4783/464 6/8/2012 ISF – Νέα έκδοση “On Board Training Record Book for the Deck Cabets”
4784/468 6/8/2012 ΥΝΑ – Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων
4785/469 7/8/2012 ICS/IMPA – Οδηγός ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης των πλοηγών
4786/479 10/8/2012 Διευθύνσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων
4787/493 17/8/2012 Απογραφή ναυτικών της 20ης ΣΕΠΤ. 2012
4788/510 28/8/2012 Έλεγχος εφαρμογής ΠΔ 06/12 περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για τις ναυτικές απαιτήσεις
4789/507 28/8/2012 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και ορισμένων τρίτων κρατών
4790/506 30/8/2012 Αύξηση τελών διέλευσης διώρυγας Παναμά
4791/511 30/8/2011 Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Πινάκων “POOL OF VESSELS” του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
4792/517 4/9/2012 Διώρυγα Παναμά – Νέες απαιτήσεις για υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή
4793/518 4/9/2012 EE/Marco Polo II – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4794/529 13/9/2012 Εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κανονισμού ΙΙΙ/1.5 της ΔΣ SOLAS 74 όπως ισχύει
4795/531 13/9/2012 Γνωστοποίηση της 117/9-7-12 Απόφασης του ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ – Τιμολογιακή αντιμετώπιση των πλοίων που προσεγγίζουν τις εγκαταστάσεις ΟΛΠ και ΣΕΠ ΑΕ
4796/534 13/9/2012 Έλεγχος εφαρμογής του ΠΔ 06/12 περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για τις ναυτικές απαιτήσεις
4797/552 25/9/2012 Εφαρμογή προσωρινού μέτρου εθελοντικής ανταλλαγής έρματος των πλοίων – Εγκ. BWM.2/Circ. 39/20-8-12 IMO
4798/562 2/10/2012 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – Αποδοχή Οδηγιών εφαρμογής του ISM Code από τις Αρχές
4799/566 4/10/2012 Εύρυθμη λειτουργία συστήματος LRIT
4800/572 8/10/2012 Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
4801/583 16/10/2012 Αποστολή καταλόγων αναγνωρισμένων τεχνικών εταιριών παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS
4802/586 16/10/2012 ΕΕ / Συρία – Ενίσχυση περιοριστικών μέτρων
4803/594 18/10/2012 ΕΕ / Συρία – Ενίσχυση περιοριστικών μέτρων
4804/595 18/10/2012 ΕΕ / Περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ
4805/598 18/10/2012 Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης AFS 2001 από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου – Πληροφορίες για την διέλευση πλοίων από τη Διώρυγα του Σουέζ
4806/604 22/10/2012 Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρ. 20 (§ 1 και 6) του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011
4807/628 7/11/2012 ΤΑΝΠΥ – Επικαιροποίηση στοιχείων ασφαλισμένων
4808/650 19/11/2012 Εκπαίδευση – πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης ΔΣ STCW 1978
4809/649 20/11/2012 Ναυσιπλοΐα στις ακτές της Αμπχαζίας
4810/656 20/11/2012 Νέες τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78
4811/658 20/11/2012 Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ηςΟκτ. 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2006/6/ΕΚ – Δημοσίευση ΠΔ 125/201
4812/662 22/11/2012 Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού
4813 22/11/2012 Summary of SOLAS, MARPOL, LOAD LINE, AFS and BWM Requirements
4814663 22/11/2012 Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών 2008-2010”
4815 30/11/2012 Προτάσεις Μελών για χωριοριοθέτηση μώλου ΔΕΗ
4816/635 3/12/2012 ICS/ISF Κατάλογος Εκδόσεων έτους 2013
4817/685 5/12/2012 Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2013 για απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας
4818/678 11/12/2012 Οδηγίες τήρησης Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων – Αναθεωρημένο Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78
4819/690 11/12/2012 ΕΕ/Συρία – Παράταση ισχύος περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας
4820/696 11/12/2012 ICS/Panama Canal – Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις πλοίων
4821/700 13/12/2012 Αναθεωρημένη ΔΣ περί προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW/1978)
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΕΝΜΑ.