Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
4522/6 13/1/2011 Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
4523/7 13/1/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
4524/8 13/1/2011 Υποβολή ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών
4525/662 19/1/2011 ΣΣΕ έτους 2010 μεταξύ ΕΕΝΜΑ και ΠΝΟ
4526/663 19/1/2011 ΣΣΕ έτους 2010 μεταξύ ΕΕΝΜΑ και ΠΕΠΕΝ
4527/81 21/1/2011 Εφαρμογή Οδηγίας 2009-16 – Έντυπα προς υποβολή
4528/82 21/1/2011 Εγκυρότητα Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Αναγνωρισμένων Οργανισμών (BLUE CARD) με Ηλεκτρονική Υπογραφή – Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κάλυψης Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Σ CLC ’92 και Δ.Σ BUNKERS 2001
4529/93 2/2/2011 EMSA – Σύναψη συμβάσεων για τη προμήθεια υπηρεσιών αντιρρυπαντικών σκαφών σε ετοιμότητα
4530/94 2/2/2011 Τρέχουσες εξελίξεις στην Αίγυπτο
4531/
4532/99 15/2/2011 Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών
4533/100 15/2/2011 Η εταιρία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρίας
4534/103 15/2/2011 Διαχωρισμός ΑΛΕ από πετρελαιοειδή κατάλοιπα
4535/104 16/2/2011 Γνωστοποίηση εγκυκλίου ΙΜΟ – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιριών (CSs)
4536 21/2/2011 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 09  ή 16 Μαρτίου 2011
4537/11 23/2/2011 Κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ πρώτης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου
4538/113 23/2/2011 Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασία για τον εφοδιασμό πλοίων
4539/117 23/2/2011 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
4540/127 23/2/2011 Δημοσίευση ΣΣΕ 2010
4541/142 4/3/2011 ΕΕ / Λιβύη– Απόφαση επιβολής απαγόρευσης στην προμήθεια όπλων και στοχευμένων κυρώσεων
4542/140 4/3/2011 Τροποποίηση διατάξεων ναυτολόγησης συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών
4543 10/3/2011 Σύγκληση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 16η Μαρτίου 2011
4544/159 15/3/2011 Έκδοση Π.Δ 14 (ΦΕΚ 29 Α΄/02-03-2011) σχετικά με την εφαρμογή του νέου αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της Δ.Σ MARPOL 73/78
4545 18/3/2011 Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΜΑ – Απολογισμός πεπραγμένων της Διοίκησης για το έτος 2010
4546/164 22/3/2011 Έκδοση εντύπου ΕΕΕ “Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία”
4547/167 28/3/2011 Εφαρμογή του Νέου Καθεστώτος Επιθεωρήσεων στο πλαίσιο του Paris MoU
4548/168 28/3/2011 Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση και κατά την χρήση 2011
4549/178 30/3/2011 Απόφαση 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά με τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία
4550/179 30/3/2011 Λιβύη / Κρίση Ναυτική – Αγγελία (Προειδοποίηση) ΝΑΤΟ για τη Ναυτιλία
4551/181 1/4/2011 ΕU / Community Customs Code – AEO
4552/188 1/4/2011 ΟΛΠ – Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στο λιμάνι του Πειραιά
4553/197 3/4/2011 Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011
4554/198 6/4/2011 Πειρατεία / Ανεφοδιασμός εν πλω ναυτικών μονάδων ΕΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση ATALANTA
4555/199 6/4/2011 Νέος Φορολογικός Νόμος 3943/31-3-2011
4556/200 6/4/2011 Διαβίβαση προαγγελίας για διερχόμενα Φ/Γ πλοία από θαλάσσια περιοχή επιτήρησης Λιβύης
4557/203 Αποστολή καταλόγων αναγνωρισμένων τεχνικών εταιριών παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS
4558/212 8/4/2011 ΟΛΠ – Γνωστοποίηση Απόφασης 77/28-03-11 – Τροποποίησης Τιμολογίων Χρεώσεων επί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων στην Λιμενική περιοχή ΟΛΠ
4559/215 11/4/2011 Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού
4560/216 11/4/2011 Τροποποίηση Π.Δ.49/2005, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
4561/222 13/4/2011 ΣΣΕ των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φ/γ πλοίων του α.ν.89/67
4562/ 15/4/2011 ΥΘΥΝΑΛ- Όροι Ναυλοσυμφώνων – Ευθύνη για Ασφαλιζόμενους Κινδύνους
4563/227 15/4/2011 ΥΠτΠ  –  Ενσωμάτωση της Οδηγίας  2009/17/ΕΚ στην  Ελληνική Νομοθεσία –Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας των Πλοίων
4564 15/4/2011 Ανανέωση Διαβατηρίων Ελλήνων Ναυτικών
4565/232 19/4/2011 Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασία για τον εφοδιασμό πλοίων
4566/233 19/4/2011 Παναμάς – Έκτακτες επιθεωρήσεις πλοίων της σημαίας του 20 ετών και άνω
4567/240 29/4/2011 Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασία για τον εφοδιασμό πλοίων
4568/241 29/4/2011 Αλλαγή στις διαδικασίες εγγραφής / αναφοράς των πλοίων στο επιχειρησιακό κέντρο αντιμετώπισης της πειρατείας MSCHOA
4569/243 29/4/2011 ΟΛΠ – Ωράριο Λειτουργίας Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών
4570/244 3/5/2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ. 22 του Ν.3943/2011 σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α΄ κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την 5ετία 2011-2015
4571/257 3/5/2011 Δημοσίευση Υ.Α “Πρότυπη συμφωνία μεταξύ ΥΘΥΝΑΛ & Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για την διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/09 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία”
4572/251 3/5/2011 Φυλλάδιο του MAIB – Θανάσιμο ατύχημα από θραύση συρματόσχοινου υπέρβαρου  σωστικού μέσου
4573/254 3/5/2011 ΟΛΠ – Ωράριο λειτουργίας ταμείου Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών
4574/255 5/5/2011 Υ.Ο. – Παράταση προθεσμίας υποβολής Οριστικών Δηλώσεων
4575263 11/5/2011 Εξαίρεση Ελληνικών πλοίων από τις δαπάνες συντηρήσεως και  λειτουργίας της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των πάγων του Βορείου Ατλαντικού
4576/275 5/5/2011 Εφαρμογή της ΚΟ 2010/36ΕΚ
4577/263 11/5/2011 Εξαίρεση Ελληνικών πλοίων από τις δαπάνες συντηρήσεως και  λειτουργίας της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των πάγων του Βορείου Ατλαντικού
4578/270 13/5/2011 Υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου Εμπορευμάτων
4579/271 13/5/2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ”, καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρ. 79 του ν. 3842/2010
4580/272 13/5/2011 Τροποποίηση διατάξεων ν. 3691/2008 “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”
4581/275 16/5/2011 ΤΑΝΠΥ-Εισφορές κύριας ασφάλισης 2011 παλαιών ασφαλισμένων (πριν την 1-1-1993)
4582/276 16/5/2011 ΤΑΝΠΥ-Παιδικές κατασκηνώσεις 2011
4583/281 19/5/2011 Αυτόνομο καθεστώς Κουρασάο (πρώην Ολλανδικές Αντίλλες) / Αρμοδιότητες Δ-νσης Θαλασσίων Υποθέσεων – Νομικό καθεστώς πλοίων
4584/282 19/5/2011 ΕΕ/Κανονισμός 442/2011 από 9/5/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία
4585/288 23/5/2011 Φυλλάδιο ΜΑΙΒ – Θανάσιμο ατύχημα από θραύση συρματόσκοινου υπέρβαρου σωστικού μέσου
4589/310 10/6/2011 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2011 των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρ. 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές
4590/320 15/6/2011 Κοινοποίηση της με αριθ. 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), σχετικά με την υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
4591/321 16/6/2011 Διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 13-17 του Ν.3296/2004, μετά την τροποποίησή τους με το άρ. 79 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α)
4592/324 16/6/2011 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1, του άρ. 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ), ημερολογιακού έτους 2010
4593/325 16/6/2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής του των στοιχείων αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της
4594/326 16/6/2011 Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το δημόσιο
4595/328 16/6/2011 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 14 του Ν.3943/2011
4596/329 17/6/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπ. Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
4597/340 27/6/2011 Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών
4598/342 28/6/2011 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της
4599/342 29/6/2011 ΕΕ/Επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (Belarus)»
4600/348 1/7/2011 Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρ. 101 του Κ.Φ.Ε (Α.Ε, ΕΠΕ κλπ) και απόδοσης του οφειλόμενου ποσού
4601/349 1/7/2011 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παρ. 2 και δ΄ της παρ. 3 του άρ. 15 του Ν.3091/02, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο
4602/354 8/7/2011 Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και VI της ΔΣ MARPOL 73/78
4603/361 8/7/2011 Κοινοποίηση Διατάξεων Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α) – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015
4604/365 12/7/2011 ICS/ISF International Shipping Conference, Λονδίνο 14-15/9/11
4605/367 13/7/2011 Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή
4605Α/ 14/7/2011 Διενέργεια Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ με Ελληνική σημαία για μεταφορά καυσίμων του JP-8 από ΕΛ.Δ.Α σε μονάδες της Π.Α καθώς και μεταξύ μονάδων της Π.Α
368Δ-Ξ
4606/373 19/7/2011 EE/Advance Cargo Declaration – Προσωρινή ρύθμιση για την Ελλάδα
4607/374 19/7/2011 Διαβίβαση εγκυκλίου Αιγυπτιακών Αρχών
4608/380 28/7/2011 Δημιουργία Διεθνούς Προτύπου (ISPM) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών μέσω sea containers – Αρχικό ερωτηματολόγιο
4609/381 29/7/2011 Port State Control – Paris MOU and Tokyo MOU / Στοχευμένη Εκστρατεία ελέγχου για την ασφάλεια κατασκευής και γραμμές φόρτωσης
4610/385 29/7/2011 Ετήσια Έκθεση του Paris MOU για το έτος 2010
4611/388 29/7/2011 Πρόταση Οδηγίας για την Τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ όσον αφορά στην Περιεκτικότητα των Καυσίμων πλοίων σε θείο
4612/394 5/8/2011 Έναρξη πληρωμών Πρακτικής Άσκησης Α΄ ετών Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) επί πλοίου Ακαδημαϊκών ετών 2008-2010
4613/395 10/8/2011 Συμφωνία Ελλάδος – Μπαχρέιν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές
4614/398 10/8/2011 Συμφωνία Ελλάδος – Μπαχρέιν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές
4615/413 24/8/2011 Πειρατεία – Τέταρτη Αναθεώρηση των Οδηγιών Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) με μέτρα αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τον Κόλπο του Aden και την θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας
4616/383/410 24/8/2011 Παρακράτηση φόρου Εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για το 2011
4617/396 24/8/2011 Απόφαση 152 /27-06-11 ΟΛΠ
4618/419 29/8/2011 Σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδος – Τουρκίας στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών – Προετοιμασία ενόψει Σύγκλησης της 2ης Συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ε-Τ
4619/425 1/9/2011 ΙΜΟ/ΔΣ MARPOL/Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού 13 του αναθεωρημένου παραρτήματος VI για μείωση εκπομπών ΝΟx σε μηχανές υπαρχόντων πλοίων
4620/428 1/9/2011 Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρ. 18 του Ν.4002/11 (Α΄180)
4621/431 1/9/2011 Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ
4622/432 6/9/2011 ΕΕ/Λιβύη – Άρση περιοριστικών μέτρων σχετιζομένων με απαγόρευση πληρωμής λιμενικών τελών σε Λιβυκούς λιμένες
4623/433 7/9/2011 Πειρατεία στις θαλάσσιες περιοχές του κόλπου ADEN, της Σομαλία και του Ινδικού Ωκεανού
4624/444 16/9/2011 ΕΕ/Συντονιστικό Κέντρο Θαλασσίων Μεταφορών
4625/447 16/9/2011 Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελεύθερα επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1-7-11 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ, κατά περίπτωση
4626/448 16/9/2011 Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
4627/449 16/9/2011 ΙΜΟ – Είσοδος σε κλειστούς χώρους πλοίων
4628/453 22/9/2011 ΙΜΟ – Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων
4629/463 27/9/2011 4η Έκδοση των Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας
4629Α/ 29/9/2011 Διενέργεια Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ με Ελληνική σημαία για μεταφορά καυσίμων του JP-8 από ΕΛ.Δ.Α σε μονάδες της Π.Α καθώς και μεταξύ μονάδων της Π.Α.»
464Δ-Ξ
4630/465 3/10/2011 IMO/Εγκ. BWM.2/Circ.35/15-8-11 – Εφαρμογή προσωρινού μέτρου εθελοντικής ανταλλαγής έρματος των πλοίων στη Μεσόγειο Θάλασσα
4631/466 3/10/2011 ΤΑΝΠΥ – Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ
4631Α/ 4/10/2011 Διενέργεια Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ με Ελληνική σημαία για μεταφορά καυσίμων του JP-8 από ΕΛ.Δ.Α σε μονάδες της Π.Α καθώς και μεταξύ μονάδων της Π.Α.
467/Δ-Ξ
4632/468 5/10/2011 Πρόταση Κανονισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Εσπευσμένη Σταδιακή Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους – Αναδιατύπωση
4633/469 5/10/2011 ΙΜΟ – Τροποποίηση ΔΣ SOLAS – Εξοπλισμός πλοίων με BNWAS και ECDIS
4634/471 6/10/2011 ΙΜΟ/MARPOL/Εφαρμογή απαιτήσεων του Παραρτήματος Ι
4635/473 7/10/2011 Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6
4636/475 7/10/2011 Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρ. 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)
4637/479 7/10/2011 Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων
4638/469Α 10/10/2011 ΙΜΟ – Τροποποίηση ΔΣ SOLAS – Μέσα ασφαλούς επιβίβασης αποβίβασης των πλοηγών
4639/481 10/10/2011 Έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
4640/486 11/10/2011 Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Α΄ ετών σπουδαστών Α.Ε.Ν, επί πλοίου Ακαδημαϊκών ετών 2008-2010
4641/498 20/10/2011 Πειρατεία – Τέταρτη Αναθεώρηση των Οδηγιών Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) με μέτρα αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τον Κόλπο του Aden και την θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας
4642/502 20/10/2011 Λειτουργικές ανωμαλίες και ενημέρωση των ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS)
4643/504 20/10/2011 Πειρατεία / Διέλευση εμπορικών πλοίων από εσωτερικά ύδατα Ινδίας – Επιβολή πρόσθετων ασφάλιστρων
4644/512 25/10/2011 ΕΕ/Συρία – Κανονισμός 1011/2011 από 13/10/11 σχετικά με περιοριστικά μέτρα, λόγω της κατάστασης στη Συρία
4645/518 27/10/2011 Μητρώο συνεργείων επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών (Π.Σ.Σ) πλοίων
4646/520 2/11/2011 Μεταφορά μαζούτ με Δ/Ξ από τους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και ΑΗΣ Αλιβερίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ
4647/520 4/11/2011 EE/MARCO POLO II – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4648/530 8/11/2011 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων
4649/533 9/11/2011 IMO/MARPOL/Νεώτερη τροποποίηση της οδηγίας του ΙΜΟ για την συμπλήρωση του Βιβλίου Πετρελαίου – Μέρος Α΄
4650/534 9/11/2011 IMO / MARPOL Παράρτημα Ι / SOPEP
4651/536 9/11/2011 Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ και Ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων
4652/537 9/11/2011 Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
4653/538 9/11/2011 ISF – Νέα έκδοση “On Board Training Record Book”
4654/540 10/11/2011 Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ
4655/544 10/11/2011 Εφαρμογή Ν. 3943/2011
4656/543 10/11/2011 IMO/MARPOL – Shipboard Oily  Waste Pollution Prevention Plan
4657/545 10/11/2011 ΕΕΔΕ – CEO SUMMIT
4658/547 14/11/2011 Πληρωμή Πρακτικής Άσκησης α’ετών σπουδαστών ΑΕΝ 2008-2010
4659/550 15/11/2011 IMO/MARPOL – Μείωση εκππομπών ΝΟΧ σε μηχανές πλοίων
4660/552 15/11/2011 ΙΜΟ – Οδηγίες για ελαχιστοποίηση μεταφοράς υδροβίων φυτικών οργανισμών που προσκολλώνται στα ύφαλα πλοίων
4661/553 16/11/2011 Απόφαση 203/24-10-11 ΟΛΠ
4662/554 21/11/2011 Κατάρτιση ανέργων Ναυτικών
4663/562 21/11/2011 Εγκατάσταση Συστήματος Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών
4664/565 21/11/2011 ΠΟΛ 1160 Ανενεργοί ΑΦΜ- Εκκαθάριση ΤΑΧΙΣ
4665/575 28/11/2011 Ανακοινωθέν ΝΑΤΟ για πέρας ναυτικών επιχειρήσεων επιβολής εμπάργκο όπλων στη Λιβύη
4666/578 2/12/2011 Αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SAFESEANET
4667/579 5/12/2011 Δελτίο Τύπου ΕΕΕ –μ Προκήρυξη δύο Υποτροφιών
4668/580 7/12/2011 ΙΜΟ-Port State Control – Επιβλαβή συστήματα υφαλοχρωμάτων
4689/582 7/12/2011 Ηλεκτρονικοί Χάρτες και ECDIS
4670/583 7/12/2011 Ρύθμιση Μαγνητικών Πυξίδων
4671/586 9/12/2011 235/28-11-11 Απόφαση ΟΛΠ – Αναπροσαρμογή Τιμολογίων
4672/590 9/12/2011 ΚΛΠ – Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση
4673/589 9/12/2011 Πειρατεία – ΟΜΑΝ
4674/591 9/12/2011 Πληρωμή Άσκηση α’ ετών φοιτητών ΑΕΝ
4675/592 9/12/2011 ΤΟΥΡΚΙΑ – Ποιότητα καυσίμων – Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
4676/594 13/12/2011 Δημοσίευση Προεδρικών Διαταγμάτων 102 και 103
4677/596 13/12/2011 Hull War Risk Insurance
4678/597 13/12/2011 Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για επιδότηση Πρακτικής α’ ετών ΑΕΝ 2007-2010
4679/598 14/12/2011 Παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης από μισθούς
4680/600 14/12/2011 Θέματα Δηλώσεων Ακινήτων
4681/607 21/12/2011 Οδηγία 2009/20 για ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις
4682/608 21/12/2011 ΕΕ – Περιοριστικά μέτρα κατά ΙΡΑΝ
4683/623 23/12/2011 Εξεταστικές περίοδοι Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας
4684/625 23/12/2011 ΕΕ – ΣΥΡΙΑ – Περιοριστικά Μέτρα
4685/627 27/12/2011 Οδηγία 2009/20/ΕΚ – Ασφάλιση Πλοιοκτητών
4686/626 27/12/2011 Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων – Πολιτική παροχής δανείων