Τροποποίηση της 8312.23Β/11/09/13-5-09 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και Προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω».

αγκυροβόλιο

 

Στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (Ν. 3551/07 – ΦΕΚ 75 Α), υιοθετήθηκαν πλήρως οι θέσεις της ΕΕΝΜΑ, που συμμετέχει με εκπρόσωπό της, και περιελήφθηκαν αυτές στην με αριθμό 27212/ΔΒΠ 351/5-3-19 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 903 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

 

 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτής, στα αγκυροβολημένα πλοία θα γίνονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Επισκευή ή συντήρηση για την ασφαλή εκτέλεση του πλου λόγω ζημιάς ή βλάβης και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
  • Περιορισμένης έκτασης επισκευές συντήρησης και επιθεώρησης
  • Επισκευές και συντήρηση που κρίνονται απαραίτητες για ασφαλή αυτοδύναμη ή με ρυμούλκηση πλεύση σε χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
  • Αναγκαίες αποκλειστικά για την φορτεκφόρτωση των πλοίων

Το βασικότερο όλων είναι ότι οι προαναφερθείσες εργασίες θα γίνονται πλέον σε όλα τα αγκυροβόλια της χώρας, ενώ πριν την τροποποίηση, επιτρεπόταν να γίνονται κάποιες από αυτές μόνο στα καθορισμένα αγκυροβόλια λιμένων Πειραιά και Ελευσίνας.

 

photo source: http://www.monemvasianews.gr