Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements).

Στο ΦΕΚ Β-1196/29-03-21, δημοσιεύτηκε η, με αριθμό πρωτ. 2233.1-34/20340/2021/22-03-21, Υπουργική Απόφαση (ΥΑ).

Σύμφωνα με διατάξεις της ΥΑ, το σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και επάρκειας, που έχουν εκδοθεί από Ελληνική Αρχή και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα, 01-4-21 μέχρι 30-9-21, παρατείνονται για έξη (6) μήνες ακόμα, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση.

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι, τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής Αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το ανωτέρω προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Σχετική με το θέμα είναι η Εγκύκλιος 5528/102 από 30-3-2001 της ΕΕΝΜΑ προς τα Μέλη της.