Κανονισμός για τον ασφαλή ανεφοδιασμο των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ως καύσιμο

scrubbers naftemborikiΣτο ΦΕΚ 103 Α/20-06-19 δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 64/19, που περιλαμβάνεται στον προαναφερθέντα Κανονισμό

Σκοπός του Π.Δ. αυτού είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), ως καύσιμο, είτε από πλοίο ανεφοδιασμού, είτε από βυτιοφόρο όχημα, είτε από φορητές δεξαμενές, είτε από εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Στο Π.Δ. αυτό γίνεται σαφής αναφορά στα συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας, στις διαδικασίες και μέτρα που λαμβάνονται από τους κατά περίπτωση υπευθύνους, κατά την προετοιμασία, διενέργεια, αλλά και ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού.

Τηρούν επίσης κατά περίπτωση τα ακόλουθα εγχειρίδια:

  • Εγχειρίδιο παραλαβής ΥΦΑ (ΕΠΥΦΑ)
  • Εγχειρίδιο τροφοδοσίας με ΥΦΑ (ΕΤΥΦΑ)
  • Εγχειρίδιο λιμένα ανεφοδιασμού με ΥΦΑ (ΕΛΑΥΦΑ)

Τα εν λόγω εγχειρίδια εκπονούνται από προσοντούχο μηχανικό και εγκρίνονται από τον αρμόδιο διαπιστευμένο, μέσω του Εθνικού Οργανισμού, φορέα.

Συντάσσονται δε στην Αγγλική και για τα Ελληνικά πλοία και στην Ελληνική γλώσσα.

Το σύνολο του προσωπικού, που συμμετέχει στις σχετικές επιχειρήσεις ανεφοδιασμού, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο / καταρτισμένο.

Λεπτομέρειες για τους ισχύοντες Κανονισμούς, Κώδικες, Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Α’, ενώ στο Παράρτημα Β’, μπορείτε να αντλήσετε ειδικότερες πληροφορίες, για τα περιεχόμενα των εγχειριδίων που προαναφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το σχετικό Π.Δ. στον ιστότοπο: www.et.gr , εισάγοντας στη συνέχεια τον αριθμό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε αυτό.