Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5419/831  3-1-19 Διαβίβαση κοινού δελτίου τύπου των Γραμματειών των Μνημονίων συνεννόησης των Παρισίων και του Τόκυο (Paris & Tokyo MoU), αναφορικά με την συμμόρφωση των πλοίων με το όριο περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών υγρών καυσίμων
 5420  3-1-19 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας
 5421/18 10-1-19 Νέες τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
 5422/29 16-1-19 Αποδοχή τροποποιήσεων του 2016 στην Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή των απαιτήσεων
 5423 23-1-19 Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας
 5424 25-1-19 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2019, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών
 5425/98 6-2-19 Αποστολή σημάτων συναγερμού από συστήματα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίων (SSAS)
 5426/107 11-2-19 Καθορισμός σημείου επαφής (contact point) για πληροφορίες σε θέματα του ISPS Code
 5427 18-2-19 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 13 ή 20 Μαρτίου 2019
 5428 14-3-19 Σύγκλιση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 20η Μαρτίου 2019
 5429 21-3-19 ICS / Έκδοση επικαιροποιημένων Οδηγιών ενόψει της έναρξης εφαρμογής από 1/1/2020 του νέου μειωμένου παγκόσμιου ορίου (0,5%) περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα
 5430/248  4-4-19 Επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2016-2021
 5431/332 25-4-19 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών – Ευρωεκλογές, Μάιος 2019
 5432/345 8-5-19 Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας
 5433 10-5-19 Υπέρμετρη αύξηση των προστίμων για ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την Τουρκία
 5434 13-5-19 Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
 5435 24-5-19 ΥΝΑΝΠ – Αποδοχή ενοποιημένης ερμηνείας σχετικά με τη γυροσκοπική πυξίδα
 5436 3-6-19 Τροποποίηση της Α.1041/2019 Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή»
 5437 5-6-19 Διόρθωση σφαλμάτων στην Α.1202/21-5-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1861 Β/24-5-19)
 5438/411 13-6-19 Κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2019 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ
 5439/443 24-6-19 Κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2019 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ
 5440 25-6-19 Εκπαίδευση και πιστοποίηση των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.)
 5441 26-6-19 Κανονισμός για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο
 5442/450 26-6-19 Ενημέρωση για επίπεδα ασφάλειας στον κόλπο Ομάν
 5443/452 26-6-19 Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο Κράτους λιμένα (Port State Control) έτους 2018 – Paris MoU
 5444/460 1-7-19 Εφαρμογή άρθρου 52 του ν. 4597/2019 και της με αριθ. 2070.0/42487 Υ.Α. για την συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης πλοίων
 5445/470 4-7-19 Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
 5446/476 8-7-19 Αλλαγή διεύθυνσης έδρας ΤΚΕΠ Πειραιά
 5447/478 8-7-19 Μητρώα συνεργείων επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών (Π.Σ.Σ) και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης (M.E.S)
 5448/538 31-7-19 “Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) Συστημάτων ανάγκης και διαδικασιών ανάγκης (Emergency Systems and Procedures)”
 5449 16-9-19 Άσκηση επί χάρτου «ΜΙΝΩΑΣ 2019
 5450 19-9-19 Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Βάσης Δεδομένων Πλοίων του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
 5451/638 20-9-19 Χορήγηση άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων, λυμάτων και περισυλλογής πετρελαίου
Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.