Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5419/831  3-1-19 Διαβίβαση κοινού δελτίου τύπου των Γραμματειών των Μνημονίων συνεννόησης των Παρισίων και του Τόκυο (Paris & Tokyo MoU), αναφορικά με την συμμόρφωση των πλοίων με το όριο περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών υγρών καυσίμων
 5420  3-1-19 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας
 5421/18 10-1-19 Νέες τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
 5422/29 16-1-19 Αποδοχή τροποποιήσεων του 2016 στην Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή των απαιτήσεων
 5423 23-1-19 Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας
 5424 25-1-19 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2019, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών
 5425/98 6-2-19 Αποστολή σημάτων συναγερμού από συστήματα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίων (SSAS)
 5426/107 11-2-19 Καθορισμός σημείου επαφής (contact point) για πληροφορίες σε θέματα του ISPS Code
 5427 18-2-19 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 13 ή 20 Μαρτίου 2019
 5428 14-3-19 Σύγκλιση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 20η Μαρτίου 2019
 5429 21-3-19 ICS / Έκδοση επικαιροποιημένων Οδηγιών ενόψει της έναρξης εφαρμογής από 1/1/2020 του νέου μειωμένου παγκόσμιου ορίου (0,5%) περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα
 5430/248  4-4-19 Επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2016-2021
Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.