Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5309/8 3-1-17 Εφαρμογή της ΔΣ STCW 78, όπως ισχύει (Μανίλα 2010) ως προς την αντικατάσταση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, υπόλοιπων πιστοποιητικών κατά ΔΣ STCW 78, όπως ισχύει – Εγκύκλιος ΙΜΟ σε σχέση με τους ελέγχους Κράτους λιμένα και Κώδικα ISM
 5310/9  9-1-17 Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης Πλοίων (Minimum Safe Manning Document)
 5311/38  9-1-17 Δημοσίευση Υ.Α. – Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας
 5312/39  9-1-17 IMO – Διαβίβαση εγκυκλίου
 5313  17-1-17 Υποβολή Ετήσιων Στοιχείων Δραστηριότητας Αλλοδαπών / Ναυτιλιακών Εταιρειών N.27/1975
 5314  17-1-17 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε μη συνεργάσιμο κράτος ή που υπόκειται σε φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν
 5315/44  20-1-17 Transitional measures relating to the entry into force of the amendments to the Maritime Labour Convention, 2006, concerning amendments to the Code implementing Regulations 2.5 and 4.2 and appendices of the MLC, 2006 (MLC Amendments 2014)
 5316  31-1-17 ΙΜΟ – Αναθεώρηση της ερμηνείας του Κανονισμού V/23.3.3 της ΔΣ SOLAS
 5317  1-2-17 ΙΜΟ – Πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Δ.Σ. MARPOL) – Απαιτήσεις τήρησης εγγραφών για την λειτουργική κατάσταση των πλοίων από πλευράς συμμόρφωσης με εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά την είσοδο, έξοδο και ενόσω βρίσκονται σε NECA και την αναθεωρημένη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για την ταξινόμηση επιβλαβών υγρών ουσιών χύδην
 5318/69 1-2-17 Τροποποίηση – Συμπλήρωση Εγκυκλίου για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (ΣΝΕ 2006) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Τροποποιήσεις 2014
 5319/76 2-2-17 Τηλεχειρισμός από τη Γέφυρα Μηχανών Πρόωσης Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων
 5320/94 9-2-17 Καθορισμός κριτηρίων αναστολής απόπλου επί περιπτώσεων δυσμενών καιρικών συνθηκών σε νέα πλοία κοινοτικής οδηγίας 2009/45/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά
 5321 14-2-17 ΝΑΤ – Καθορισμός εισφορών για την εφάπαξ παροχή ναυτικών
 5322 21-2-17 MoS – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έτους 2017 για υποβολή προτάσεων, των οποίων η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το CEF
 5323/122 21-2-17 Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.
 5324 23-2-17 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του
ν. 27/1975 (ΦΕΚ Αʼ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών
 5325 23-2-17 Απόφαση ΓΓΔΕ – “Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων – Σύστημα ICISnet”
 5326 2-3-17 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975
 5327 6-3-17 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 22 ή 29 Μαρτίου 2016
 5328/145 6-3-17 ΟΛΠ – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 8111.1/41/09
 5329 6-3-17 ΙΜΟ/Οδηγίες για την εφαρμογή της ΔΣ STCW 78, όπως τροποποιήθηκε (Μανίλα 2010)
 5330/160 8-3-17 Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση/επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου (GMDSS)
 5331 10-3-17 Απαλλαγή των ναυτιλιακών εταιρειών του ν .27/1975 από το τέλος επιτηδεύματος του αρθρ. 31 του ν. 3986/2011
 5332/175 14-3-17 Δημοσίευση ΠΟΛ 1022/16.2.17 – Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων φόρου πλοίων
 5333 23-3-17 Σύγκληση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 29η Μαρτίου 2017
 5334  7-4-17 Πλοία α΄ κατηγορίας του Ν.27/75 – Ισοτιμία νομίσματος φόρου χωρητικότητας
 5335  11-4-17 Διευκρινίσεις για την ισοτιμία του νομίσματος φόρου χωρητικότητας πλοίων α΄ κατηγορίας του Ν.27/75
 5336/241 11-4-17 Έγκριση πλευστικής συσκευής των 20 ατόμων της εταιρίας “Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ – EVAL S.A.”
5337 12-4-17 Επικαιροποίηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση
 5338/257 21-4-17 Μελιταία Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (Α΄ 6μηνο 2017) – Σύνοδος αρμοδίων Υπουργών Ναυτιλίας Κ-Μ ΕΕ (Βαλέτα, 29.3.17) – Υιοθέτηση “Διακήρυξης της Βαλέτα”
 5339/273 28-4-17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
 5340 8-5-17 ΕΕ – Frequently Asked Questions (FAQs) για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 και των εκτελεστικών πράξεων για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές
 5341/289 8-5-17 Λειτουργία εφαρμογής SafeSeaNet
 5342/308 16-5-17 Ενημέρωση επί υφιστάμενων Διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών και Συμφωνιών αναγνώρισης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας – Διαβίβαση Επικαιροποιημένου πίνακα
 5343/309 17-5-17 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και την Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία, 2004
5344/321 24-5-17 Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Πινάκων “POOL OF VESSELS” του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
  5345/328 30-5-17 Υλοποίηση των διατάξεων του ΠΔ 11/2016 (Α΄ 22) από Α.Ο που έχει αναγνωρισθεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 4113.297/01/2012/14.02.2012 Υ.Α ”Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία” (Β΄ 334)
 5346/333 31-5-17 Κοινοποίηση της αριθ. 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 5347/339 2-6-17 Όροι και Συνθήκες Απασχόλησης Ναυτικών
 5348/340  2-6-17 Διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου αρμόδιας Αρχής της Βρετανικής Ακτοφυλακής
 5349/352  12-6-17  Κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2017 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ
 5350/379  29-6-17  Σταδιακή άνοδος και επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες
 5351  6-7-17  ΝΑΤ – Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών
 5352/391  6-7-17  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο Κράτους λιμένα (Port State Control) έτους 2016
 5353  17-7-17  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Αʼ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών
 5354/410  17-7-17  Ανακοίνωση Τύπου της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) αναφορικά με τα αποτελέσματα της Εκστρατείας Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) έτους 2016
 5355/417  21-7-17  Αποτελέσματα της τέταρτης συνόδου Υποεπιτροπής του ΙΜΟ “HUMAN ELEMENT, TRAINING AND WATCHKEEPING” σχετικά με την ανάπτυξη Κατευθυντηρίων Γραμμών για την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Μανίλα 2010
 5356/41  21-7-17  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2016-2021
 5357  18-8-17  Απόφαση Υπουργού Οικονομικών “Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων”
 5358 22-8-17  Ευρωπαϊκός Κανονισμός MRV- Πιλοτική εφαρμογή από EMSA του “THETIS MRV”
 5359/471 4-9-17  Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004
 5360/474 5-9 -17  Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 – Διαθεσιμότητα Βιβλίου Έρματος
 5361/481 12-9-17  Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβαση για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004, ως ισχύει
 5362 14-9-17  Άσκηση επί χάρτου “ΜΙΝΩΑΣ 2017”
 5363 19-9-17  Αποστολή Συνοπτικού Εγχειριδίου ενεργειών στα πλαίσια Εφαρμογής της Δ.Σ. B.W.M.
 5364/506 20-9-17  Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
 5365 11-10-17  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών επί πλοίου για τα έτη 2016-2021
 5366 11-10-17  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών επί πλοίου για τα έτη 2016-2021. Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Κανονισμού για την Εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» – Άρθρο 3, «ιατρικό πιστοποιητικό
 5367/543  19-10-17  Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 – Έγκριση Τύπου Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος
 5368 24-10-17  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών
 5369/549 25-10-17  Διαβίβαση Εγκυκλίου του ΙΜΟ σχετικά με τις Απαιτούμενες Ενημερώσεις των Συστημάτων Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS)
 5370 17-11-17  Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (Ν.3551/2007)
 5371/580 22-11-17  Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (Ν.3551/2007)
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.