Βασικά θέματα και εξελίξεις κατά την 74η Σύνοδο MEPC (Λονδίνο, 13-17/05/19)

Όπως σας έχουμε ενημερώσει στην 74η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (γνωστή ως MEPC), που έλαβε χώρα στο Λονδίνο, συζητήθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, που παραθέτουμε συνοπτικά για ενημέρωσή σας.

 • Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments

Οι σχετικές τροποποιήσεις που ήδη είχαν συζητηθεί/επεξεργαστεί  στην προηγούμενη Σύνοδο της MEPC, υιοθετήθηκαν και αφορούσαν:

 • Τα “ Annexes I, II και V”, concerning Electronic Record Books
 • Το “Annex II”, related to cargo residues and tank washings of persistent floating products
 • To “Annex VI”, related to Electronic Record Books and EEDI regulations for ice-strengthened ships
 • Τον “Nox Technical Code 2008”, concerning Electronic Record Books and Certification requirements for SCR systems
 • Τον “IBC Code”, concerning the temperature class ranges set out in paragraph 21.4.9.1.1 of Chapter 21 και
 • Τον “BCH Code”, που θα τεθούν σε ισχύ την 1 Ιουλίου του 2020

 

 • Harmful Aquatic Organisms in Ballast Water
 • Proposed amendments, που παραπέμφθηκαν στο Ballast Water Review Group για μελέτη/εισήγηση
 • Η πρόταση Κίνας και JACS, να επιτρέπεται σε πλοία παραλαβής/επεξεργασίας θαλασσέρματος, να παραδίδουν το θαλάσσερμα αρμοδίως.
 • Η πρόταση από Μπαχάμες, να μη ξαναελέγχονται από τα Port State Controls τα πλοία μετά την “initial survey”, εφόσον τα “συστήματα” και “tests” βρέθηκαν κανονικά.
 • Η πρόταση της Ρωσίας, για μη εφαρμογή των διατάξεων Κανονισμού Α-5 για τα ναυαγοσωστικά πλοία.
 • Η αντίστοιχη πρόταση της Τουρκίας, για τα “specialized tug boats”

 

 • Exemptions

 Στα πλαίσια εφαρμογής του concept “the same risk area” (εφαρμογή σε Όμορα Κράτη), η Επιτροπή αποφάσισε, τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις, με αφορμή την πρόταση της Κίνας για αποσαφήνιση/ τροποποίηση σημείων των 2017-“Guidelines for risk assessments..”

 • Air Pollution and Energy Efficiency

Στα πλαίσια της αποσαφήνισης του θέματος και καλύτερης εφαρμογής, έγινε επεξεργασία των ακόλουθων Κατευθυντήριων Οδηγιών:

 • Draft 2019 guidelines for consistent implementation of the 0,50% sulphur limit under MARPOL, Annex VI
 • Draft 2019 guidelines for Port State Control under MARPOL, Annex VI
 • Draft guidance for Port State Control on contingency measures for addressing non-compliant fuel oil
 • Draft MEPC circular on verification procedures for a MARPOL Annex VI fuel oil sample (regulation 18.8.2 or regulation 14.8)
 • Draft MEPC circular on the 2019 guidelines for on board sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships
 • Draft MSC-MEPC circular on delivery of compliant fuel oils by supplier
 • Review of the 2015 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning systems

Η Επιτροπή αποφάσισε τα κείμενα των εν λόγω Οδηγιών, καθώς και των Οδηγιών για Energy Efficiency περαιτέρω, να έχουν επεξεργασία από Ομάδα Εργασίας και σε επόμενη Σύνοδο να εγκριθούν.

 • Fuel Oil Quality

Αφού λήφθηκαν υπόψη όλα τα συναφή στοιχεία, η Επιτροπή αποφάσισε η σχετική Ομάδα Εργασίας, να καταγράψει τις καλύτερες πρακτικές βάσει αναφορών Κρατών Μελών και να επαναφέρει το θέμα στην επόμενη Σύνοδο.

 • Enhancement of the implementation of regulation 18 of MARPOL, Annex VI

Αποφασίστηκε η ίδρυση “a Correspondence Group” για την συλλογή/επεξεργασία των συναφών στοιχείων μέσω συστήματος “CISIS” και ενημέρωση Κρατών Μελών επί θέματος.

 • IMO sulphur monitoring programme

Αποφασίστηκε η καθιέρωση ενός συστήματος συλλογής δεδομένων και μηχανισμού πληροφόρησης για την ποιότητα και διαθεσιμότητα των ναυτιλιακών καυσίμων και ενημέρωση των Κρατών Μελών και ενδιαφερομένων Μερών.

 • Adjustment of storage period of bunker sample on board for ships navigating on regular routes

 Η Δημοκρατία της Κορέας πρότεινε τα δείγματα των καυσίμων στα πλοία, να διατηρούνται μέχρι 12 μήνες ή σε χρόνο που η Διοίκηση του Κράτους Μέλους θα αποφασίσει και στη συνέχεια, να καταστρέφονται.

Αρκετές αντιπροσωπείες ένθερμα την υποστήριξαν. Παρά ταύτα, αποφασίστηκε, να μελετηθεί και να επανεξεταστεί η πρόταση σε επόμενη Σύνοδο.

 • EEDI database update

Συνεχίζεται η συγκέντρωση των συναφών στοιχείων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί  στοιχεία για 4.505 πλοία.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκαν:

EEDI phase 3:

 • Για τα Κρουαζιερόπλοια να αρχίσει εφαρμογή από 01/01/2022 και η τρέχουσα τιμή μείωσης 30% να διατηρηθεί
 • Για τα Δεξαμενόπλοια και φορτηγά να αρχίσει αντίστοιχα το 2025 και η τρέχουσα τιμή μείωσης 30% επίσης να διατηρηθεί.

EEDI phase 4:

 Συμφωνήθηκε η σύσταση “Correspondence Group” για μελέτη θέματος και υποβολή εισηγήσεων.

 • Reduction of GHG Emissions from Ships
 • Υιοθετήθηκε η πρόταση της Γραμματείας ΙΜΟ για “establishment of a voluntary multi-donor trust fund to sustain and support the implementation of the initial strategy” και καλούνται τα Κράτη Μέλη, να συνεισφέρουν ανάλογα, καθώς και η καθιέρωση συστήματος καταγραφής των διαθέσιμων καυσίμων ποσοστού 0,5% ανά Κράτος Μέλος.
 • Αποφασίστηκε επίσης, οι οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των μέτρων σε Κράτη Μέλη με νησιωτικά συμπλέγματα και λιγότερο αναπτυσσόμενη οικονομία (αύξηση 4-16% στους ναύλους, κλπ), να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης στο Working Group on Reduction of GHG Emissions (11-15/11/19) για εξέταση-εισήγηση και ενημέρωση σχετικά του συμβουλίου ΙΜΟ (Δεκέμβριος 2019).
 • Αποφασίστηκε η προώθηση της 4ης ΙΜΟ GHG study με ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2020 και καθορίστηκαν τα βασικά κριτήρια/προϋποθέσεις.
 • Υιοθετήθηκε σχέδιο Απόφασης “on encouragement of cooperation between the port and shipping sectors to reduce GHG emissions from ships”.
 • Consideration of concentrate proposals on candidate short-term measures

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε από το Προεδρείο, να προωθήσει όλα τα προς συζήτηση βραχυπρόθεσμα μέτρα, με γνώμονα μέχρι το 2023 να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές αποφάσεις και να αρχίσει η εφαρμογή.

 • Consideration of concrete proposals on candidate mid/long term measures

 Εξετάστηκαν/συζητήθηκαν όλες οι σχετικές προτάσεις και αποφασίστηκε η δημιουργία ενός “Working Group on Reduction of GHG Emissions from ships”, να μελετήσει το όλο θέμα και να υποβάλει τεκμηριωμένες, στο προσεχές μέλλον, προτάσεις.

 • Shaft power Limitation and minimum propultion power to maintain the manourability of ships in adverse conditions

Αρκετές ήταν οι έγγραφες προτάσεις για μείωση της ταχύτητας των πλοίων από Κράτη Μέλη, όπως Γαλλία, Δανία, United States και Κίνα.

Η Επιτροπή, λόγω σοβαρότητας του θέματος, αποφάσισε, να καλέσει τα Κράτη Μέλη και τους μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, να υποβάλουν “further information and concrete proposals”, προκειμένου να μελετηθεί εκ νέου το θέμα και να υπάρξουν ανάλογα συμπεράσματα για αξιολόγηση και λήψη απόφασης.

 • Follow up work emanating from the action plan to address marine plastic litter from ships

Η Επιτροπή, με αφορμή σχετικές έγγραφες προτάσεις του “VANUATU” για ανάπτυξη στρατηγικής, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πλαστικά, που προέρχονται από πλοία, αποφάσισε την ίδρυση “Correspondence Group”, που να ασχοληθεί ειδικά με το θέμα, με την συγκέντρωση στοιχείων και την υποβολή θεμελιωμένων συναφών προτάσεων .

 • Reports of other sub-Committees

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επί των αναφορών των Υπο-Επιτροπών για συναφή θέματα  και έλαβε ανάλογες αποφάσεις για χειρισμό τους.

 • Proposal for a new output on “Evaluation and harmonization of rules and guidance on the olisharge of liquid effluents from EGCS into waters including conditions and areas”

Θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, που απασχόλησε ειδικότερα την Επιτροπή, η οποία και αποφάσισε, να συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν βασικά θέματα και να ληφθούν προσεχώς ανάλογες αποφάσεις.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Η επόμενη Σύνοδος της MEPC προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2020, οπότε θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μετά και την εφαρμογή της Απόφασης ΙΜΟ, για περιεκτικότητα 0,5% σε θείο στα καύσιμα των πλοίων από 01/01/2020, οπότε βέβαιο είναι, ότι θα έχουν συγκεντρωθεί και θα συζητηθούν όλα τα συναφή θέματα/προβλήματα.