Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5372/11 4-1-18  Υποβολή ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών και εξομοιούμενων ημεδαπών
 5373 19-1-18  Τροποποίηση της αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016 Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β’ 3454
 5374/64 9-2-18  Υπογραφή αμοιβαίας διακρατικής Συμφωνίας με την Ιορδανία για την αναγνώριση εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικών
 5375 16-2-18  Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την
14η ή 21η Μαρτίου 2018
 5376 20-2-18  Απόρριψη θαλασσέρματος
 5377/100 20-2-18  Βιβλίο Απορριμμάτων (Μέρος I και II)
 5378/132 6-3-18  Τήρηση νέου Βιβλίου Απορριμμάτων των Πλοίων
 5379/105 9-3-18  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 153/22-05-2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
 5380/136 9-3-18  Οδηγία 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο – Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων μειωμένης περιεκτικότητας καυσίμων σε θείο στους λιμένες και τα αγκυροβόλια αρμοδιότητας των υπόχρεων Λιμενικών Αρχών
 5381/158 13-3-18  Δημοσίευση ΚΥΑ “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (MLC 2006)”
 5382 15-3-18  Σύγκλιση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 21η Μαρτίου 2018
 5383/174 20-3-18  Διαβίβαση εγγράφου για Ορθή Τήρηση του Βιβλίου Απορριμμάτων των Πλοίων
 5384 22-3-18  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογή νέου Δ.Σ
 5385/193 26-3-18  Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου πλοίων (ΚΕΠ) – Αρμοδιότητες Δ/νσης Επιθεώρησης πλοίων
 5386 3-4-18  Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις
 5387/247 27-4-18  Αρμοδιότητες της Δ/νσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
 5388 30-4-18  Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Π.Δ. 13/18)
 5389/242 30-4-18  Εφαρμογή Paris MOU για τους ελέγχους στα πλοία
 5390 10-5-18  Επιτροπές ΕΕΝΜΑ
 5391 17-5-18  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και της κατάργησης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
 5392 18-5-18  Καταγγελία περιστατικών δωροδοκίας και διαφθοράς
 5393 24-5-18  Τροποποιήσεις Διεθνών Συμβάσεων, και Κωδικών του ΙΜΟ και ILO Legislation
 5394/300 24-5-18  Υπογραφή διακρατικής Συμφωνίας με την Αιθιοπία για την αναγνώριση εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικών
 5395/315 30-5-18  Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) ως προς τον έλεγχο των Βοηθητικών Μηχανημάτων του πλοίου (Auxiliary Machinery) από την Γραμματεία του Vina del Mar Agreement
 5396/345 14-6-18  Κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2018 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ
 5397/364 22-6-18  Ενημέρωση – Επικαιροποίηση Βάσης Δεδομένων Πλοίων του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ/AMSCC
 5398/371 25-6-18  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο Κράτους λιμένα (Port State Control) έτους 2017
 5399/387 9-7-18  Αποδοχή νέας τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
 5400/402 9-7-18  Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
 5401 9-7-18  Έγκριση τιμολογίων λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων ΟΛΕ ΑΕ
 5402/405 9-7-18  Εξελίξεις στην περιοχή της Κριμαίας – Διαβίβαση νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων
 5403/410 9-7-18  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2016-2021
 5404/414 10-7-18  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο Κράτους λιμένα (Port State Control) έτους 2017
 5405 27-7-18  ΙΜΟ – Σύσταση ΙΜΟ για επίσπευση υποβολής του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (SEEMP), Μέρος II, υπόχρεων πλοίων προς έγκριση μέχρι 1.9.2018.
 5406/475 6-8-18  5406/475 6-8-18 Δημοσίευση Π.Δ.61/2018
 5407 27-8-18  5407 27-8-18 Απογραφή Ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2018
 5408/508 4-9-18  5408/508 4-9-18 Δημοσίευση Υ.Α. σε ΦΕΚ και ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια (Κανονισμός Σπουδών)
 5409/578 13-9-18  5409/578 13-9-18 Διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου Ακτοφυλακής των ΗΠΑ
 5410 19-9-18  5410 19-9-18 ICS – Έκδοση προσωρινών Οδηγιών για την προετοιμασία των διαχειριστριών εταιριών και των πληρωμάτων των πλοίων τους, ενόψει της από 1/1/2020 έναρξης εφαρμογής μειωμένου παγκόσμιου ορίου (0,5%) περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα
 5411/599 24-9-18  5411/599 24-9-18 Διοργάνωση Εθνικής Άσκησης»ΜΙΝΩΑΣ»/2018( Naval Cooperation and Guidance for Shipping-NCAGS)
 5412/623 1-10-18  5412/623 1-10-18 Εναλλακτική σήμανση/χρωματισμός δικτύων σωληνώσεων
 5413 8-10-18  5413 8-10-18 Όροι και προϋποθέσεις, για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγησης ανταλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
 5414/660 15-10-18  5414/660 15-10-18 Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του Ν. 4504/2017
 5415 18-10-18  5415 18-10-18 Χρήση LOGO ΕΕΝΜΑ σε επιστολόχαρτα και ιστοσελίδες εταιριών μελών της
 5416/682 23-10-18  5416/682 23-10-18 Εφαρμογή του ΠΔ 400/96 σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες
 5417 12-11-18  5417 12-11-18 Οδηγίες για την εφαρμογή των προβλέψεων της Maritime Labour Convention, 2006, σε σχέση με την ευημερία (welfare) των ναυτικών
 5418/813 20-12-18  5418/813 20-12-18 Δημοσίευση Π.Δ. 108/2018 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δ.Σ. «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρηση φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1314/1983 (Α-2), όπως αυτή τροποποιήθηκε
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.