Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση Ελλήνων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της ναυτιλίας

european parliament logo

Απάντηση της κ. Vălean εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002566/2020

«Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του τεράστιου οικονομικού αντικτύπου της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της στον τομέα της ναυτιλίας ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αδιάλειπτη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στο τολμηρό και ολοκληρωμένο σχέδιο για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, το οποίο εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 που έχει ανακοινωθεί(1). Περιλαμβάνει ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU) ύψους 750 δισ. EUR για τη στήριξη και την προσωρινή τόνωση της οικονομίας της ΕΕ, καθώς και ένα νέο Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας, με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών πόρων. Επιπλέον, προτείνει την ενίσχυση των υποδομών μεταφορών ώστε να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συνδέσεις με τη διάθεση πρόσθετου ποσού 1,5 δισ. EUR για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή προτείνει οι επενδύσεις να εστιαστούν στο να δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα να ανακάμψουν ισχυρότερες και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, βοηθώντας τες να επιταχύνουν την παραγωγή και τη χρήση βιώσιμων σκαφών, εναλλακτικών καυσίμων στον συγκεκριμένο τομέα, με την υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως η ταξινομία της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η συνολική οικονομική απόκριση στην έξαρση της νόσου COVID-19(2) περιλαμβάνει και άλλα οριζόντια μέτρα: την πλήρη ευελιξία των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να παρέχουν γρήγορα χρηματοδοτική στήριξη σε όσες επιχειρήσεις ζημιώθηκαν από την κρίση που προκάλεσε η κρίση της νόσου COVID-19. Η Επιτροπή έχει επίσης θεσπίσει μια πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ύψους 37 δισ. EUR με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε μικρές επιχειρήσεις και ένα νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE).

Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται από διάφορες δράσεις των κρατών μελών στον τομέα των δαπανών και της φορολογίας, καθώς και από ειδικά προγράμματα που δρομολόγησαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης συνάδει με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και με τις διατάξεις για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης με τους εταίρους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.»

Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002566-ASW_EL.html