Η ΕΕΝΜΑ λειτουργεί τις παρακάτω επιτροπές:

1. Επιτροπή Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ελληνικότητας
Σκοπός της Επιτροπής Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ελληνικότητας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του Ελληνικού στόλου ΝΜΑ. Η επιτροπή στοχεύει στη μελέτη, επεξεργασία και πρόταση μέτρων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης και λύσεων στα διάφορα θεσμικά και πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας είτε σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρχές και φορείς, είτε με το Υπουργείο είτε μέσω της συμμετοχής των μελών της σε Ευρωπαϊκά φόρα και στρογγυλές τράπεζες.

commiteesΜέλη Επιτροπής Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ελληνικότητας:

Χαράλαμπος Σημαντώνης
Βασίλειος Τερζής
Γιώργος Αλεξανδράτος
2. Τεχνική & Περιβαλλοντική Επιτροπή
Η Τεχνική & Περιβαλλοντική Επιτροπή στόχο έχει την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του κλάδου διασφαλίζοντας ότι τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν την αναγκαία πληροφόρηση για τη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η Επιτροπή μελετά και επεξεργάζεται τους σχετικούς κανονισμούς και παρέχει τεχνικές αναφορές και εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε μέλος της. Επιπρόσθετα, η Τεχνική & Περιβαλλοντική Επιτροπή συνεργάζεται με τους σχετικούς φορείς, μη-κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να προωθήσει την υιοθέτηση περιβαλλοντικά προηγμένων εφαρμογών.

commitees Μέλη Τεχνικής & Περιβαλλοντικής Επιτροπής:

Γιωργος Σουραβλάς
Νίκος Λιάπης
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
3. Επιτροπή Διατροπικών Μεταφορών & Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας
Η Επιτροπή Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αντικείμενο έχει την επεξεργασία της Κοινοτικής νομοθεσίας και Oδηγιών καθώς και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (European Shortsea Network). Η Επιτροπή σκοπό επίσης έχει την προώθηση της ΝΜΑ και την ανάπτυξη συστηματικών ενεργειών για την μετατόπιση φορτίων από τις οδικές στις θαλάσσιες μεταφορές σε εθνικό επίπεδο.

commitees Τα μέλη της Επιτροπής Διατροπικών Μεταφορών & Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας είναι:

Δημήτρης Σπυριδάκης
Άλκης Κορρές
Έλπη Πετράκη
Εύα Στεφανιδάκη
Δανάη Τσόπελα
4. Επιτροπή Λιμένων
Η Επιτροπή Λιμένων στόχο έχει την επεξεργασία προτάσεων και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων τους, στα διάφορα λιμάνια της Μεσογείου, με έμφαση στους ελληνικούς λιμένες.

commitees Μέλη της Επιτροπής Λιμένων είναι:

Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Νικόλαος Μπούκος
Αλεξάνδρα Γκανά
Αλέξης Αγγελόπουλος
5. Επιτροπή Ναυτικής Εκπαίδευσης
Η Επιτροπή Ναυτικής Εκπαίδευσης εστιάζει σε θέματα ναυτικής εργασίας και εκπαίδευσης και παρέχει στα μέλη την αναγκαία ενημέρωση για τις νέες απαιτήσεις καθώς και τεχνική βοήθεια. Η Επιτροπή Ναυτικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τα αρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις ναυτικές ακαδημίες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της Ναυτικής Εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.

commitees Μέλη της Επιτροπής είναι:

Βασίλειος Τερζής
Νικόλαος Μπούκος
Αλεξανδρα Γκανά