Στην Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σαφώς προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης με τον εκάστοτε ναυτικό και υπογραφή αυτής από τα συμβαλλόμενα Μέλη ( εκπρόσωπο Πλοιοκτήτη, διαχειριστή ή Νόμιμο εκπρόσωπο τους ή πλοίαρχο πλοίου, και τον προς ναυτολόγηση ναυτικό).

Για τα θέματα μισθοδοσίας του ναυτικού και ο τρόπος πληρωμής σχετικός είναι ο Κανονισμός (Regulation 2.2_Wages)

Σε περίπτωση, που για άλλους λόγους παραβιάζεται η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία, αναμφίβολα θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως η εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία, λαμβάνοντας από το αλλοδαπό ναυτικό, όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα της ανά μήνα εξόφλησης του.

Τέλος σημειώνουμε, ότι όπως προβλέπεται στην πργ 5στ της Απόφασης Υπ. Οικονομικών Γ.Δ.Ο.Π. 0001027 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364/24-7-15 ΦΕΚ 1561Α, οι ναυτιλιακές εταιρείες, που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο ΝΔ. 2687/1953, μπορούν  να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ημερησίως.

Το ποσό αυτό μπορούν, ελεύθερα στην συνέχεια να προωθούν/επιδίδουν στον Πλοίαρχο του πλοίου (cash to Master), ενημερώνοντας  σχετικά και την οικεία αρμόδια Τελωνειακή Αρχή