Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

HSSA_ logo

Στις 03/08/2017 δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2723 Β/3-8-17)  σχετικά με «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

Η πργ. 6 της παραπάνω Απόφασης, συμπληρώνει/τροποποιεί προγενέστερη Υπουργική Απόφαση, (αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001027 ΕΞ 2015/Χ.Π 2364) που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1561 Β/24-7-15.

Βάσει της  Απόφασης αυτής επιτρέπεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών σε ναυτιλιακές εταιρίες (Ν. 27/75, Ν.959/79 και Ν.Δ. 2687/53) μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως, με ευθύνη του Πιστωτικού ιδρύματος, μετά από έλεγχο/έγκριση.

Με την νέα Υπ. Απόφαση “επιτρέπεται επίσης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών εταιριών να μεταφέρεται στο εξωτερικό, για τις ανάγκες του πλοίου (Cash to Master) το προαναφερθέν ποσό (δηλ. 50.000 ευρώ), με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή”.

Τα δικαιολογητικά αυτά θα καθοριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.