Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Ορισμός Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ναυτιλία μικρών αποστάσεων ορίζεται η θαλάσσια μετακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκόμενων σε µη ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις έγκλειστες θάλασσες που συνορεύουν µε την Ευρώπη.

Η ΝΜΑ περιλαμβάνει τις εσωτερικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές οι οποίες πραγματοποιούνται με όλους τους τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών feeder κατά μήκος των ακτών από και προς τα νησιά, ποτάμια και λίμνες. Η έννοια της ΝΜΑ επίσης επεκτείνεται και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των Κ-Μ της Ένωσης και της Νορβηγίας και Ισλανδίας και άλλων κρατών στη Βαλτική Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

COM(1999) 317 Final
ten-t-coodinators

Πλεονεκτήματα ΝΜΑ

Η ΝΜΑ έχει οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έναντι των οδικών μεταφορών. Η ΝΜΑ διαθέτει γεωγραφικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς διευκολύνοντας την door-to-door μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων δια θαλάσσης. Αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση, συνοχή και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της ΕΕ. Η ΝΜΑ είναι δομικό στοιχείο της παγκόσμιου μεταφορικού δικτύου και μέσο επέκτασης της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος.

Γιατί Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων:
  • Οικονομικότερη μεταφορά
  • Συνεπείς, αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες με εγγυημένους χρόνους παράδοσης
  • Γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη
  • Ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές υπηρεσίες
  • Οδική αποσυμφόρηση και περιορισμός κοινωνικού κόστους
  • Ασφαλέστερο ανά τόνο μίλι μέσο μεταφοράς

Εμπόδια στην Ανάπτυξη της ΝΜΑ

Στη βάση της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη προώθηση της ΝΜΑ αποδεικνύεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια για την ευρεία ανάπτυξη της τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εικόνα του κλάδου, τις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και τις ελλιπείς υποδομές εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα, σημαντικά εμπόδια αφορούν στα εξής:

Οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων αποτελούν τμήμα μιας κατατμημένης αλυσίδας και έτσι για να ολοκληρωθεί μια τέτοια υπηρεσία απαιτείται η συνεργασία των σιδηροδρομικών ή/και οδικών μέσων.

Η έλλειψη αποκλειστικών λιμενικών υποδομών, ώστε να εξαλειφθούν κάθε είδους περιορισμοί, όπως έξοδα χειρισμού φορτίων, με αποτέλεσμα ο χρόνος διακίνησης των φορτίων να καθίσταται κρίσιμος

Η ηλικία του στόλου της ΝΜΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συχνά αναφέρεται ως καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση της δραστηριότητας. Ο Ευρωπαϊκός στόλος θεωρείται γερασμένος γεγονός το οποίο αναμένεται να επηρεάσει το μέλλον της δραστηριότητας σε συνδυασμό με τους πρόσφατους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη κατάσταση του υπάρχοντος στόλου, η συμβολή του στον στόχο της Κοινότητας περί μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα είναι περιορισμένη ενώ το αντίστοιχο μεταφορικό κόστος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά περιορίζοντας τελικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα πλοία της ΝΜΑ χρειάζεται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (0,1%). Η ανακατασκευή (retrofit) αποτελεί μία σύγχρονη πρόκληση για τους Ευρωπαίους και Έλληνες πλοιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους αλλά και της περιορισμένης ρευστότητας του κλάδου. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών, το περιβαλλοντικό όφελος να είναι οριακό.

Στο πλαίσιο των νέων εξελίξεων η Ευρωπαϊκή πολιτική ΝΜΑ δεν έχει αναγνωρίσει την ηλικία του στόλου ως «εμπόδιο» της ανάπτυξης του κλάδου και για το λόγο αυτό δεν διαθέτει εξειδικευμένη στρατηγική ή σχετικά κεφάλαια για αυτό το σκοπό. Αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή είναι το μέσο δηλαδή το πλοίο και όχι μόνο οι υποδομές.