Στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με  την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, και στις οποίες συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΕΝΜΑ, παρατίθενται παρακάτω τα βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) έχει καταρτιστεί την 15/5/09 η Διεθνή Σύμβαση (ΔΣ) Hong Kong Convention, η οποία εκτιμάται, ότι θα τεθεί σε ισχύ περί το 2020.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καταρτιστεί ο με αριθμ. 1257/13, Κανονισμός, που εναρμονίζεται με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Δ.Σ.

Βασικά σημεία σύμβασης:

  • Απαγορεύεται η χρήση των υλικών, που αναφέρονται στο ΑΝΝΕΧ Ι στα πλοία (άρθρο 4).
  •  Σε περίπτωση που υπάρχουν υλικά του ΑΝΝΕΧ Ι και ΙΙ αυτά θα αναφέρονται ειδικότερα στην “Inventory of hazardous materials” σε τρείς ξεχωριστές λίστες (παργ. 5 αρθ. 5).
  •  Πριν το “recycling of a ship” θα καταρτίζεται “a ship specific recycling plan”.
  •  Οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται μέχρι την διάλυση πλοίου είναι οι ακόλουθες: initial survey, renewal survey, additional survey and final survey.
  •  Κατά την initial ή renewal survey, εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή ή τον αναγνωρισμένο νηογνώμονα “an inventory certificate”, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, το οποίο στην συνέχεια και ανανεώνεται (άρθρα 9 και 10).
  •  Τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, που καταπλέουν σε Ευρωπαϊκά λιμάνια, υποχρεούνται επίσης να έχουν στο πλοίο την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 “Inventory of hazardous materials”, στην οποία και θα καταγράφονται τα “Hazardous materials” (άρθρο 5 και 12).
  •  Οι “ship recycling facilities”, πρέπει να πληρούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις/ απαιτήσεις των άρθρων 13,14 και 15.
  •  Τα Κ.Μ, πρέπει να συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με τα “ship recycling”, και θα ενημερώνουν σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 21).

Ο προαναφερθείς Κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ από 20/11/13 όμως δεν θα έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση πριν την 31/12/15 και με την προϋπόθεση ότι 6 μήνες μετά την ημερομηνία αυτή το σύνολο του “annual ship recycling output” των συναφών Ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων διάλυσης πλοίων εκτιμηθεί/προσδιοριστεί, ότι δεν είναι λιγότερο των 2,5 million light displacement tones (LDT) (για προσδιορισμό του LDT λαμβάνεται υπόψη το βάρος του υπό διάλυση πλοίου).

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί τότε την 31/12/18 ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί, γι’ αυτό φρονούμε, ότι θα πρέπει έγκαιρα να υπάρξει και από Ελληνικής πλευράς, η κατάλληλη προετοιμασία.

Πέραν των ανωτέρω μετά από μελέτη/εισήγηση εμπειρογνωμόνων πληροφορούμεθα, ότι προωθείται στα πλαίσια υλοποίησης άρθρου 29 του Κανονισμού (Financial incentive) πρόταση για την δημιουργία “of an EU ship recycling fund”, παρά τις έντονες αντιδράσεις του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου και της ECSA.

Εκτιμάται ότι το όποιο καταβαλλόμενο ποσό, θα επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη στο τέλος του βίου του πλοίου, και με την προϋπόθεση ότι το “ship recycling”, θα λάβει χώρα, σε καθ’ όλα νόμιμες προς τούτο “ship recycling facilities” σε χώρες Κ.Μ, ή Τρίτων Χωρών.